Đại hội Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2015 – 2020 (11/06/2015)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 1019-KH/ĐU ngày 05/12/2014 của Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) về kế hoạch Đại hội Chi bộ/Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm, sáng ngày 10/6/2015, Chi bộ Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Liên kết Web