•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

18/03/2019
Chiều ngày 14/03/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” do TS. Nguyễn Linh Giang làm chủ nhiệm, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

TS. Nguyễn Linh Giang trình bày kết quả đề tài trước Hội đồng nghiệm thu

 

Mục tiêu tổng quát của Đề tài là tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về hạn chế quyền con người; Liệt kê các quy định về hạn chế quyền con người trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam từ đó có các so sánh xem các quy định về hạn chế quyền con người trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam liệu đã phù hợp với chuẩn mực quốc tế hay chưa và đề xuất các luận cứ khoa học và giải pháp cho việc hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy và bảo vệ quyền con người theo chuẩn mực quốc tế. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu của Đề tài được kết cấu trong 4 chương: 

            Chương 1. Những vấn đề lý luận về hạn chế quyền con người, cung cấp các thông tin khái quát các vấn đề liên quan đến triết lý hạn chế quyền con người (khái niệm, bản chất, các quyền tuyệt đối, các quyền bị hạn chế, phân biệt khái niệm hạn chế quyền với tạm đình chỉ quyền)…

            Chương 2. Pháp luật quốc tế về nguyên tắc hạn chế quyền con nguời, cung cấp các thông tin về các vấn đề lý luận của pháp luật và thông lệ quốc tế; các bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về hạn chế quyền con người (nguyên tắc, cách thức quy định và áp dụng pháp luật)…

            Chương 3. Các nguyên tắc hạn chế quyền con người theo Hiến pháp 2013. Cung cấp các kết quả nổi bật thu được trong quá trình rà soát các quy định về hạn chế quyền con người trong Hiến pháp 2013 và trong một số văn bản pháp luật của Việt Nam theo các nhóm quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá –  xã hội. Qua đó nêu rõ thực trạng quy định của pháp luật về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay (tham chiếu với xu thế của thế giới)…

            Chương 4. Kiến nghị hoàn thiện cơ chế liên quan đến hạn chế quyền con người ở Việt Nam. Thông qua các chiều cạnh liên quan đến ý nghĩa của nguyên tắc hạn chế quyền con người trong Hiến pháp 2013; Nhu cầu hoàn thiện cơ chế pháp luật liên quan đến hạn chế quyền con người ở Việt Nam; Nguyên tắc hoàn thiện cơ chế pháp luật về hạn chế quyền con người. Đề tài đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị và giải pháp quan trọng nhằm hoàn thiện các quy định hạn chế quyền con người hướng tới việc đảm bảo thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

           

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Xuất sắc và đánh giá cao về mặt lý luận, thực tiễn. Qua đó cung cấp thêm luận cứ khoa học cho các cơ quan có chức năng có thêm cơ sở lý luận cần thiết, làm căn cứ để hoàn thiện các quy định trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế vì mục tiêu thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Dự kiến đề tài sẽ được in thành sách và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.