•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Phòng Luật Dân sự

04/12/2017

Chức năng

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhân sự

- TS. Dương Quỳnh Hoa - Trưởng phòng

- TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

- ThS. Nguyễn Thị Hường

- ThS. Cao Thị Lê Thương

- TS. Trần Văn Biên - Tham gia nghiên cứu tại phòng