•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Phòng Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

04/12/2017

Chức năng

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhân sự

- ThS. Lê Thương Huyền - Phó Trưởng phòng

- PGS.TS. Vũ Thư

- NCV. Lê Quang Thưởng

- ThS. Mai Thị Minh Ngọc

- ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

- ThS. Vũ Hoàng Dương

- ThS. Lê Phương Hoa - Tham gia nghiên cứu tại phòng

- ThS. Nguyễn Lê Dân - Tham gia nghiên cứu tại phòng