•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Phòng Luật Hình sự

04/12/2017

Chức năng

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhân sự

- TS. Đinh Thế Hưng - Phó Trưởng phòng

- ThS. Nguyễn Ngọc Mai

- ThS. Lê Thị Hồng Xuân

- NCV. Nguyễn Thị Thùy Linh

- NCV. Trần Tuấn Minh - Tham gia nghiên cứu tại phòng