•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Phòng Luật Kinh tế

04/12/2017

Chức năng

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhân sự

- ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương - Phó Trưởng phòng phụ trách

- ThS. Nguyễn Thu Dung - Phó Trưởng phòng

- ThS. Chu Thị Thanh An

- ThS. Phạm Thị Hiền

- PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Tham gia nghiên cứu tại phòng