•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Phòng Luật Quốc tế

04/12/2017

Chức năng

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhân sự

- PGS.TS. Lê Mai Thanh - Trưởng phòng

- TS. Nguyễn Thu Hương

- ThS. Nguyễn Tiến Đức

- ThS. Phạm Hồng Nhật