•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Phòng Luật Tài nguyên và Môi trường

04/12/2017

Chức năng

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhân sự

- TS. Phạm Thị Hương Lan - Trưởng phòng

- PGS.TS. Phạm Hữu Nghị

- TS. Bùi Đức Hiển

- ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga