•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Phòng Lý luận về Nhà nước và pháp luật

04/12/2017

Chức năng

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhân sự

- ThS. Cao Việt Thăng - Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng

- ThS. Nguyễn Thị Hưng - Phó Trưởng phòng

- PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương 

- TS. Trương Vĩnh Khang

- TS. Phan Thanh Hà - Tham gia nghiên cứu tại phòng

- PGS.TS. Nguyễn Như Phát - Tham gia nghiên cứu tại phòng

- ThS. Nguyễn Đình Sơn - Tham gia nghiên cứu tại phòng