•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Phòng Quyền con người và Luật về các vấn đề xã hội

04/12/2017

Chức năng

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhân sự

- TS. Nguyễn Linh Giang - Trưởng phòng

- ThS. Hoàng Kim Khuyên - Phó Trưởng phòng

- ThS. Phạm Thị Hương Giang

- ThS. Bùi Thị Hường

- NCV. Trần Thị Loan

- TS. Phạm Thị Thúy Nga - Tham gia nghiên cứu tại phòng