•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Phòng Thông tin - Thư viện

04/12/2017

Chức năng

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhân sự

- ThS. Lã Trường Anh - Phó Trưởng phòng

- ThS. Nguyễn Thị Vinh

- CN. Phạm Xô Việt