•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Phòng Tổ chức - Hành chính

04/12/2017

Chức năng

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhân sự

- ThS. Nguyễn Đình Sơn - Trưởng phòng

- CN. Nguyễn Thị Việt Bằng - Phó Trưởng phòng

- KTV. Nguyễn Thị Ngân

- ThS. Nguyễn Thanh Tùng

- Đinh Hồng Phong

- Trần Thị Hiệp