•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Trung tâm Tư vấn pháp luật

04/12/2017

Chức năng

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

Đang chờ phê duyệt của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Nhân sự

- PGS.TS. Nguyễn Như Phát - Giám đốc

- ThS. Cao Thị Lê Thương - Tham gia tư vấn và trực tại Trung tâm

- ThS. Vũ Hoàng Dương - Tham gia tư vấn và trực tại Trung tâm