•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật

20/10/2017
Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật là bộ phận tư vấn cho Viện trưởng. Các thành viên của Hội đồng khoa học do Viện trưởng quyết định sau khi được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt. Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Chức năng 
Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật là bộ phận tư vấn cho Viện trưởng. Các thành viên của Hội đồng khoa học do Viện trưởng quyết định sau khi được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt. Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Nhiệm vụ 
- Xem xét, đánh giá các sản phẩm khoa học, các kế hoạch hoạt động chuyên môn, các đề tài và dự án khoa học và các vấn đề khoa học khác theo yêu cầu của Viện trưởng; 
- Xem xét, thông qua chương trình và kế hoạch đào tạo sau đại học tại Viện Nhà nước và Pháp luật; 
- Kiến nghị với Viện trưởng phương án giải quyết các nhiệm vụ khoa học và đào tạo liên quan đến hoạt động chuyên môn của Viện.

 

Hội đồng khoa học của Viện Nhà nước và Pháp luật nhiệm kỳ 2017 - 2020 bao gồm:

 

STT Họ và tên Chức danh
1  PGS.TS. Nguyễn Đức Minh  Chủ tịch Hội đồng
2  TS. Phạm Thị Thúy Nga  Phó Chủ tịch Hội đồng
3  PGS.TS. Nguyễn Như Phát  Phó Chủ tịch Hội đồng
4  GS.TS. Võ Khánh Vinh  Ủy viên
5  PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương  Ủy viên
6  PGS.TS. Phạm Hữu Nghị  Ủy viên
7  PGS.TS. Vũ Thư  Ủy viên
8  PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh  Ủy viên
9  TS. Lê Mai Thanh  Ủy viên
10  TS. Phạm Thị Hương Lan  Ủy viên
11  TS. Trần Văn Biên

 Ủy viên

12  TS. Nguyễn Linh Giang  Ủy viên
13  TS. Dương Quỳnh Hoa  Ủy viên - Thư ký