•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Hoạt động nghiên cứu luật học so sánh (20/10/2017)

Luật học so sánh – một bộ môn khoa học pháp lý mới xuất hiện ở nước Việt Nam thống nhất từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Trước đây, trong thời kỳ đất nước bị chia cắt, trong chế độ Việt Nam Cộng hòa, Luật so sánh (ở đó gọi là Luật đối chiếu – Droit Comparé) đã được quan tâm phát triển và thậm chí còn có chỗ đứng trong Hiệp hội quốc tế Luật so sánh với người đại diện cuối cùng là ông Vũ Văn Mẫu.

Hoạt động nghiên cứu quyền con người (20/10/2017)

Quyền con người là giá trị chung, là thành tựu phát triển của nhân loại. Các giá trị nền tảng gắn bó với quyền con người như tự do, bình đẳng, bác ái, nhân phẩm, nhân đạo… cũng là các giá trị cốt lõi để xây dựng các Nhà nước dân chủ, pháp quyền trên toàn thế giới. Nghiên cứu về quyền con người, vì thế, là một hướng nghiên cứu tổng hợp, vừa mang tính lý luận, lịch sử, lại vừa mang tính thời sự, cấp bách.

Hoạt động tư vấn pháp luật (20/10/2017)

Trung tâm Tư vấn pháp luật Viện Nhà nước và Pháp luật – CELA (Centre of legal advices) được thành lập theo Quyết định thành lập số 85/QĐ-NNPL ngày 24 tháng 03 năm 2010 của Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật.

Hoạt động tổ chức - hành chính (20/10/2017)

Phòng Tổ chức - Hành chính là một trong các phòng chức năng thuộc Viện Nhà nước và Pháp luật, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển của Viện, Phòng Tổ chức - Hành chính với chức năng, nhiệm vụ của mình, tập thể viên chức, người lao động của Phòng đã và đang không ngừng cố gắng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hoạt động quản lý khoa học và hợp tác quốc tế (20/10/2017)

Trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành và phát triển của Viện Nhà nước và Pháp luật (tiền thân là Viện Luật học), Phòng Tổ chức (tiền thân của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế) chỉ thực hiện chức năng quản lý hoạt động tổ chức, cán bộ của Viện.

Hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện (20/10/2017)

Ngay từ những ngày đầu xây dựng Viện Nhà nước và Pháp luật, Phòng Thông tin – Tư liệu – Thư viện (nay là Phòng Thông tin - Thư viện) đã được hình thành và có những bước phát triển không ngừng. Thư viện đã có cán bộ quản lý được đào tạo đúng chuyên ngành và phù hợp với vị trí việc làm; do đó Thư viện đã xây dựng và định hướng các hoạt động của mình theo đúng chuyên môn.

Hoạt động của Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (20/10/2017)

Ngày 20/8/1972, Tạp chí Luật học (nay là Tạp chí Nhà nước và Pháp luật) ra số đầu tiên. Trong 45 năm hoạt động, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật nhận được sự quan tâm của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, của Viện Nhà nước và Pháp luật, sự cộng tác nhiệt tình của nhiều thế hệ cộng tác viên và bạn đọc yêu mến. Tạp chí đã từng bước trưởng thành và có những đóng góp nhất định vào công cuộc phát triển khoa học về Nhà nước và pháp luật, qua đó góp phần vào sự nghiệp chung của dân tộc: Xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.