Tin tức hoạt động khoa học

Các đề tài cấp Bộ hoàn thành nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

27/04/2017

Trong 4 tháng đầu năm 2017, 07 đề tài cấp Bộ do Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì, thực hiện trong 02 năm 2015 và 2016, đã được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu xong.

Tất cả các đề tài được Hội đồng nghiệm đánh giá đạt được mục đích nghiên cứu và giải quyết được các nhiệm vụ đặt ra; đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức của đề tài khoa học cấp Bộ. Các Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu xếp loại 07 đề tài đều đạt loại khá.  

 

Tại các phiên họp của Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài trình bày những kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những ý kiến phản biện và góp ý về hình thức và nội dung của từng đề tài. Các chủ nhiệm đề tài đã trả lời câu hỏi và trao đổi với các thành viên Hội đồng nghiệm thu về một số vấn đề của đề tài.

 

Các kết quả nghiên cứu của các đề tài đã cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách pháp luật theo từng chủ đề cụ thể của mỗi đề tài; đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực luật học.

 

Danh sách các đề tài cấp Bộ đã được nghiệm thu thành công bao gồm:

-        Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Thư;

-        Vai trò, chức năng của Nhà nước ta trong giai đoạn đổi mới hiện nay – Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Như Phát;

-        Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Biên;

-        Hoàn thiện pháp luật Việt Nam thích ứng yêu cầu Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - Chủ nhiệm: TS. Lê Mai Thanh;

-        Cải cách pháp luật về doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay - Chủ nhiệm: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh;

-        Luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay - Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị;

-        Báo cáo thường niên: Triển khai, thi hành Bộ luật Dân sự (sửa đổi) – Chủ nhiệm: TS. Dương Quỳnh Hoa.

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web