Hội nghị hội thảo

Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề tài cấp Bộ

10/11/2016

Trong hai ngày 7 và 9/11/2016, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở các Đề tài cấp Bộ thực hiện trong 02 năm 2015 - 2016.

Trong thời gian 02 năm 2015 – 2016, Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì 06 Đề tài cấp Bộ:

 

•        Hoàn thiện pháp luật Việt Nam thích ứng yêu cầu Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) – Chủ nhiệm: TS. Lê Mai Thanh;

•        Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Thư;

•        Cải cách pháp luật về doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh;

•        Vai trò, chức năng của Nhà nước ta trong giai đoạn đổi mới hiện nay – Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Như Phát;

•        Bảo đảm quyền tài sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: TS. Trần Văn Biên;

•        Luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay – Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị.

 

Tại các phiên họp của Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài trình bày những kết quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu cơ sở đã đưa ra những ý kiến phản biện và góp ý về hình thức và nội dung của từng đề tài. Các chủ nhiệm đề tài đã trả lời câu hỏi và trao đổi với các thành viên của Hội đồng nghiệm thu về một số vấn đề của đề tài.

 

Toàn bộ 06 đề tài đã được các Hội đồng nghiệm thu kết luận đáp ứng các yêu cầu của đề tài khoa học cấp Bộ, đủ điều kiện bảo vệ tại Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sau khi các chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa về nội dung và hình thức theo kết luận của Chủ tịch Hội đồng. 

 

Các tin đã đưa ngày:
Album ảnh
Liên kết Web