Cơ sở dữ liệu

Giới thiệu Danh mục sách thư viện năm 2015 (Phần 4)

23/06/2016

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2015. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

810-V 11834, V 11835

#Công tác xây dựng Đảng ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh* :  Sách tham khảo /  Thanh Huyền, Thúy Lan, Văn Tân dịch . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  407 tr., 19 cm

 

811-V 11832, V 11833

#Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam* . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2014 . -  474 tr., 21 cm

 

812-V 11830, V 11831

#Một số vấn đề lý luận quan hệ quốc tế dưới góc nhìn lịch sử* :  Sách tham khảo /  Hoàng Khắc Nam . - H. : Chính Trị quốc gia, 2014 . -  497 tr., 21 cm

 

813-V 11829, V 11828

#Chính sách công - Những vấn đề cơ bản* /  Nguyễn Hữu Hải . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2014 . -  431tr., 21 cm

 

814-V 11826, V 11827

#Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013: quan điểm mới, cách tiếp cận mới và các quy định mới* . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  218 tr., 21 cm

 

815-V11822, V 11823

#Bộ máy nhà nước và tổ chức bộ máy nhà nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* :  Sách tham khảo /  Nguyễn Minh Đoan . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  222 tr., 21 cm

 

816-V 11824, V 11825

#Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp* . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2014 . -  82tr., 19cm

 

817-V 11820, V 11821

#Về phân định thẩm quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương tại Việt Nam hiện nay* /  Nguyễn Văn Cương . - H. : Chính trị quốc gia, 2015' . -  319tr., 21cm

 

818-V 11819, V 11818

#Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm pháp lý của nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước ở Việt Nam* /  Nguyễn Minh Đoan . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  310tr., 21cm

 

819-V 11816, V 11817

#Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc xây dựng và ban hành hiến pháp* :  Sách Tham khảo /  Trần Ngọc Đường, Bùi Ngọc Sơn . - H. : Chính trị quốc gia, 2013 . -  447 tr., 24cm

 

820-V 11805, V 11804

#Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam* . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  62tr., 15cm

 

821-V 11814, V 11815

#Hiến pháp năm 2013: Sự kết tinh ý chí, trí tuệ toàn dân tộc* . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  531tr., 24cm

 

822-V 11808, V 11809

#Khoc học tâm lý trong quản lý hành chính * /  Nguyễn Thị Vân Hương . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  195tr., 21cm

 

823-V 11810, V 11811

#Về một số xu hướng chính trị chủ yếu trên thế giới hiện nay * /  Lê Minh Quân . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  245tr., 21cm

 

824-V 11812, V 11813

#Giáo dục đại học Việt Nam - Góc nhìn từ lý thuyết kinh tế - tài chính hiện đại* /  Phạm Đức Chính, Nguyễn Tiến Dũng . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  515tr., 24cm

 

825-V 11857, V 11858, V 11859

#Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020* . - H. : , 2011 . -  26tr., 19cm

 

826-V 11860, V 11861, V 11862, V 11863

#Luật đa dạng sinh học* . - H. : Hồng Đức, 2008 . -  164 tr., 19cm, 2014 . -  82tr., 19cm

 

827-V 11864

#Nền kinh tế trước ngã ba đường* :  Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam năm 2011 /  Nguyễn Đức Thành . - H. : Đại học quốc gia, 2011 . -  488tr., 24cm

 

828-V 11865

#Hương ước Thái Bình * /  Nguyễn Thanh . - H. : Văn hóa dân tộc, 2000 . -  508tr., 21cm

 

829-V 11866

#Luật tục Thái ở Việt Nam* /  Ngô Đức Thịnh, Cầm Trọng . - H. : Văn hóa dân tộc, 2003 . -  1047tr., 24cm

 

830-V 11867

#Các quyết định trọng tài quốc tế chọn lọc* . - H. : Tư pháp, 2007 . -  410tr., 21cm

 

831-V 11868

#Môi trường và sinh kế: các chiến lược phát triển bền vững * :  sách tham khảo /  Koos Neefjes, Nguyễ Văn Thanh dịch . - H. : Chính trị quốc gia, 2003 . -  334tr., 22cm

 

832-V 11877

#Cơ chế giám sát kiểm toán và thanh tra ở Việt Nam* . - H. : Tư pháp, 2004 . -  331tr., 24cm

 

833-V 11876

#Nghiên cứu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật* /  Nguyễn Ngọc Minh . - H. : Sự thật, 1989 . -  273tr., 19cm

 

834-V 11874

#Tổ chức bộ máy nhà nước và cải cách hành chính ở Cộng hòa liên bang Đức* / Thang Văn Phúc  . - H. : Chính trị quốc gia, 1999 . -  182tr., 19cm

 

835-V 11875

#Quan hệ thương mại Việt Nam - ASEAN và chính sách xuất - nhập  khẩu của Việt Nam* / Nguyễn Đình Phương, Vũ Đình Bách  . - H. : Chính trị quốc gia, 1999 . -  280tr., 19cm

 

836-V 11873

#Tìm hiểu về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng* / Vùi Văn Thấm  . - H. : Chính trị quốc gia, 2004 . - 556 tr., 21cm

 

837-V 11872

#Bàn về Lập Hiến* /    . - H. : Lao động, 2010 . -  551tr., 24cm

 

838-V 11871

#Bàn về cơ chế kinh tế thị trường Trung Quốc* / Triệu Thạch Bảo, Dương Mẫn  . - H. : Chính trị quốc gia, 1998 . -  583tr., 22cm

 

839-V 11870

#Pháp luật và thực tiễn trọng tài thương mại quốc tế* :  Tái bản lần thứ tư /  Alan Redfern,Martin Hunter, Nigel Blackaby, Constantine Partasides . - H. : Luân Đôn, 2009 . -  778tr., 24cm

 

840-V 11869

#Toàn cầu hóa các cuộc phản kháng hiện trạng các cuộc đấu tranh 2002* :  Sách tham khảo /  Samir Amin, Francois Houtart . - H. : Chính trị quốc gia, 2004 . -  395tr., 24cm

 

841-V 11901, V 11902

#Kinh tế - xã hội Hà Nội sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính* / Nguyễn Đình Dương  . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  718 tr., 24cm

 

842-V 11903

#Phương pháp xử lý tình huống và nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý hành chính* /  Phạm Đức Chính, Ngô Thành Can . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  506tr., 21cm

 

843-V 11904

#Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam* /  Nguyễn Thị Tố Uyên . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  179tr., 21cm

 

844-V 11899, V 11900

#Luật tục và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum* / Nguyễn Văn Nam ch.b  . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  170tr., 21cm

 

845-V 11987, V 11898

#Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945* :  Sách tham khảo / Trần Thị Thu Hoài  . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  266tr., 21cm

 

846-V 11895, V 11896

#Kinh tế khu vực công: Những vấn đề cơ bản* :  Sách chuyên khảo / Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Hải ch.b  . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  215tr., 21cm

 

847-V 11893, V 11894

#Quy định pháp luật về cho thuê lại lao động* /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  75tr., 19 cm

 

848-V 11892

#Thể chế Đảng cầm quyền: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn* :  Sách tham khảo /  Đặng Đình Tân, Đặng Minh Tuấn . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . -  428tr., 21cm

 

849-V 11890, V 11889

#Cơ chế pháp lý bảo đảm thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân * / Nguyễn Tuấn Khanh  . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  198tr., 21cm

 

850-V 11887, V 11888

#Một số vấn đề về hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước hiện nay* / Trần Văn Duy  . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  183tr., 21cm

 

851-V 11885, V 11886

#Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước* / Nguyễn Hữu Hải  . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  223tr., 21cm

 

852-V 11883, V 11884

#Kiểm soát xã hội đối với tội phạm * / Trịnh Tiến Việt  . - H. : Chính trị quóc gia, 2014 . -  314tr., 19cm

 

853-V 11878

#Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chất vấn trong Đảng giai đoạn hiện nay* / Tô Quang Thu  . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  227tr., 19cm

 

854-V 11880, V 11881

#Quy định của pháp luật lao động về việc làm* /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  43tr., 19cm

 

855-V 11926, V 11926

#Một số luật của Nhật Bản về đạo đức công chức chống tham nhũng * :  Sách tham khảo /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . -  151tr., 21cm

 

856-V 11925

#Giái đáp về quản lý tài chính công* /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2009 . -  319tr., 21cm

 

857-V 11906, V 11907

#Về phòng, chống tham nhũng* /  Hồ Chí Minh . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  342tr., 21cm

 

858-V 11891, V 11908

#Tổng kết thực hiện nghị quyết 01- NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay* /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  554tr., 21cm

 

859-V 11882, V 11882

#Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập* /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  159tr., 19cm

 

Các tin đã đưa ngày:

Hai đại biểu Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật vinh dự tham gia Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới năm 2017

Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới (WFYS) là hoạt động do Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới thực hiện. Liên hoan lần thứ 19 được tổ chức tại Sochi, Nga từ ngày 15 - 21/10/2017. Đây cũng được coi là liên hoan có quy mô rộng lớn và đa dạng nhất, tập hợp gần 30.000 đại biểu của khoảng 180 tổ chức thanh niên thế giới cùng tham gia.
Liên kết Web
Video Clip