Ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 10/2017 (13/11/2017)

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2017, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 09 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Hoàn thiện pháp luật về lý lịch tư pháp trong quá trình hội nhập quốc tế (04/12/2017)

Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2009, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/07/2010. Luật LLTP có nhiều quy định liên quan đến tương trợ tư pháp về hình sự như theo dõi, quản lý thông tin LLTP của công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài, vấn đề dẫn độ để thi hành án và tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hội nhập quốc tế, pháp luật về LLTP cần được rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với các cam kết quốc tế và đáp ứng các yêu cầu hội nhập.

Album ảnh
Liên kết Web