•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách Thư viện nhập năm 2017 (Phần 1)

25/01/2018
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu Danh mục sách nhập năm 2017 (Phần 1). Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

1-V 12234, V 12218

Quyền con người trong lĩnh vực tài nguyên môi trường với vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam / Doãn Hồng Nhung . - H. : Nxb Tư pháp, 2015 . - 558 tr., 24cm

 

2-V 12226

Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, kinh tế năm (2013-2016) / Vũ Duy Khang . - H. : Nxb Hồng Đức  , 2016 . - 470 tr., 28cm

 

3-V 12245

So sánh Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 / Đinh Tuấn Anh . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 292 tr., 29cm

 

4-V 12253

Trách nhiệm về hậu quả chất da cam/Dioxin ở Việt Nam: Cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh / Nguyễn Như Phát, Nguyễn Thị Việt Hương . - H. : Nxb Khoa học xã hội , 2016 . - 302 tr., 24cm

 

5-V 12255

Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghê dân gian .  Quyển 3 / Nguyễn Khắc Xương  . - H. : Nxb Hội Nhà văn , 2016 . - 319 tr., 21cm

 

6-V 12260

Luật tục Mường / Cao Sơn Hải st,biên dịch, khảo cứu . - H. : Nxb Hội Nhà văn  , 2016 . - 411 tr., 29cm

 

7-V 12254

Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghê dân gian .  Quyển 2 / Nguyễn Khắc Xương  . - H. : Nxb Hội Nhà văn , 2016 . - 514 tr., 21cm

 

8-V 12256

Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghê dân gian .  Quyển 4 / Nguyễn Khắc Xương  . - H. : Nxb Hội Nhà văn , 2016 . - 405 tr., 21cm

 

9-V 12257

Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghê dân gian .  Quyển 5 / Nguyễn Khắc Xương  . - H. : Nxb Hội Nhà văn , 2016 . - 223 tr., 21cm

 

10-V 12258

Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghê dân gian .  Quyển 6 / Nguyễn Khắc Xương  . - H. : Nxb Hội Nhà văn , 2016 . - 247 tr., 21cm

 

11-V 12259

Tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn tài nguyên, thiên nhiên của người Pu Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến . - H. : Nxb Mỹ Thuật , 2016 . - 224 tr., 21cm

 

12-V 12261

Tri thức khai thác nguồn tự nhiên của người La Hủ ở Lai Châu / Lê Thành Nam, Tần Lao U . - H. : Nxb Hội Nhà văn , 2016 . - 255 tr., 21cm

 

13-V 12262

Con người, môi trường và văn hóa .  Tập 2 / Nguyễn XuânKinhs . - H. : Nxb Hội nhà văn , 2016 . - 571 tr., 21cm

 

14-V 12263

Giai thoại văn hóa dân gian người Việt (Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu) .  Quyển 1 / Triều Nguyên . - H. : Nxb Văn hóa dân tộc , 2016 . - 511 tr., 21cm

 

15-V 12259

Tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn tài nguyên, thiên nhiên của người Pa Nủ ở Lai Châu. - H. : Nxb Mỹ Thuật , 2016 . - 224 tr., 21cm

 

16-V 12264

Giai thoại văn hóa dân gian người Việt (Sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu) .  Quyển 2 / Triều Nguyên . - H. : Nxb Văn hóa dân tộc , 2016 . - 435 tr., 21cm

 

17-V 12222

Đường lối tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế của Đảng giai đoạn 1965-1975 / Hoàng Đức Thịnh . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2015 . - 268 tr., 21cm

 

18-V 12221

Hướng dẫn các tình huống về giải quyết tranh chấp dân sự 10 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thông qua / Quí Lâm . - H. : Nxb Lao động  , 2016 . - 419 tr., 28cm

 

19-V 12220

Con đường củng cố an ninh và hợp tác ở Đông Á / Nguyễn Quang Thuấn, Mazyrin V.M . - H. : NxbKHoa học xã hội  , 2016 . - 523 tr., 24cm

 

20-V 12219

Các thông tư liên tịch của tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp- Bộ công an về Hình sự- Dân sự - Hành chính- Kinh tế- Lao động từ năm 2013 -2017 / Nguyễn Hùng Cường  . - H. : Nxb Hồng Đức  , 2017 . - 419 tr., 28cm

 

21-V 12217

Mô hình nhà nước ở Việt Nam thế kỷ X -XIX / Phạm Đức Anh . - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội  , 2015 . - 306 tr., 21cm

 

22-V 12216

Cách nền kinh tế vận hành: niềm tin, sự sụp đổ và những lời tiên tri tự đúng / Roger E.A. Farmer, Trần Mai Sơn- Dương Thu Thủy dịch . - H. : Nxb Tri thức  , 2016 . - 298 tr., 21cm

 

23-V 12215

Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đổi mới  thủ tục tố tụng hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp / Lê Hữu Thể, Đỗ Văn Đương, Nguyễn Thị Thủy . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2013 . - 550 tr., 24cm

 

24-V 12214

Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong văn kiện đại hội XII . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 254 tr., 21cm

 

25-V 12213

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng . - H. : Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật  , 2016 . - 248 tr., 19cm

 

26-V 12191, V 12192

Xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn hiện nay (Qua khảo sát ở miền Đông Nam Bộ) :  Sách chuyên khảo /  Huỳnh Thị Gấm . - H. : Nxb Chính trị quốc gia , 2013 . - 187 tr., 21cm

 

27-V 12193, V 12194

Về thi hành pháp lệnh thực hiện dân chủ ở Xã, Phường, Thị trấn năm 2007 / Nguyễn Văn Hiển Ch.b . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2014 . - 410 tr., 21cm

 

28-V 12195

Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội (Những vận dụng đối với Việt Nam hiện nay) / Ngô Ngọc Thắng, Đoàn Minh Huấn . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2014 . - 424 tr., 21cm

 

29-V 12196, V 12197

Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính :  Sách chuyên khảo / Bùi Thị Đào . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2015 . - 248 tr., 21cm

 

30-V 12198, V 12199

Cơ chế tham gia của người dân trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / Trịnh Thị Xuyến . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2014 . - 248 tr., 21cm

 

31-V 12200

Những điểm mới của Bộ Luật dân sự năm 2015 / Tạ Đình Tuyên . - H. : Nxb Hồng Đức  , 2016 . - 451 tr., 21cm

 

32-V 12251

Quản trị thương hiệu trực tuyến bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp trên mạng xã hội / Charlie PoWnall, Lê Uyên Thảo dịch . - H. : Nxb Thế giới  , 2016 . - 375 tr., 21cm

 

33-V 12212

Chính sách của Trung Quốc ở Đông Nam Á từ quá khứ đến hiện tại :  Sách tham khảo nội bộ / D.V. Mosiakov . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 283 tr., 21cm

 

34-V 12211

Về quan hệ sách phong, triều cống Minh - Đại Việt  :  Sách tham khảo / Nguyễn Thị Kiều Trang . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 464 tr., 21cm

 

35-V 12210, V 12209

Mối quan hệ giữa pháp luật Việt Nam và Luật nhân quyền quốc tế  :  Sách chuyên khảo / Nguyễn Bá Diến . - H. : Nxb Tư Pháp  , 2015 . - 859 tr., 24cm

 

36-V 12204

Bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015 / Nguyễn Minh Tuấn ch.b . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 525 tr., 21cm

 

37-V 12203

Bạn bè thế giới với đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 570 tr., 21cm

 

38-V 12202, V 11201

Sự hình thành hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương và tác động đối với các nước Đông Bắc Á / Dương Minh Tuấn . - H. : Nxb Khoa học xã hội  , 2016 . - 2900 tr., 21cm

 

39-V 12208

Khái luận về kinh tế - chính trị Hàn Quốc / Rhee Yeong- Seop ch.b . - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội , 2016 . - 575 tr., 21cm

 

40-V 12207

Tác động của khủng hoảng nợ công tới thể chế kinh tế, chính trị của Liên minh Châu Âu  :  Sách chuyên khảo /  Đinh Công Tuấn . - H. : Nxb Khoa học xã hội  , 2016 . - 331 tr., 21cm

 

41-V 12206

Ảnh hưởng của thương mại tự do đến nhân quyền  :  Sách chuyên khảo / Lê Thị Hoài Thu, Vũ Công Giao . - H. : Nxb Hồng Đức  , 2016 . - 283 tr., 21cm

 

42-V 12205

Bảo đảm quyền tự do lập hội theo Hiến pháp 2013: Lý luận và thực tiễn  :  Tài liệu dùng hội thảo / Vũ Công Giao . - H. : Nxb Hồng Đức  , 2016 . - 331 tr., 21cm

 

43-V 12291, V 12275

Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước / Ngô Thành Can Ch.b, Đoàn Văn Dũng  . - H. : Nxb Tư pháp , 2016 . - 457 tr., 21cm

 

44-V 12298

Xã hội Việt Nam từ sở Sử đến Cận đại  :  Khảo luận  / Lương Đức Thiệp . - H. : Nxb Tri thức, 2016 . - 332 tr., 21cm

 

45-V 12290

Hoạch định và thực thi chính sách công  :  Sách chuyên khảo  / Lê Như Thanh, Lê Văn Hòa . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 283 tr., 21cm

 

46-V 12299

Xây dựng quân đội về chính trị: Lý luận và thực tiễn . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 479 tr., 21cm

 

47-V 12292

Marketing dịch vụ hiện đại (Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam) / Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt . - H. : Nxb Tài chính  , 2016 . - 544 tr., 21cm

 

48-V 12293

Bảo hiểm nông nghiệp: chính sách, thách thức và kinh nghiệm từ Châu Âu  :  Sách chuyên khảo / Đặng Minh Đức . - H. : Nxb Khoa học xã hội  , 2016 . - 327 tr., 21cm

 

49-V 12272

Phát triển thị trường tiền tệ Việt Nam /  Tô Thị Ánh Dương . - H. : Nxb Khoa học xã hội  , 2016 . - 344 tr., 21cm

 

50-V 12273

Phân cấp quản lý bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay / Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc, Phan Thị Phương Hoa . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 287 tr., 21cm