•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2012 - 2013 (Phần 2)

08/01/2014
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2012 và 2013. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

51- 06050 /  VVHTT / fre (FR)

Bouloc B.Matsopoulou H.

Droit pénal général et procédure pénale (Luật hình sự chung và tố tụng hình sự) . -  17 ème . - Paris : Sirey, 2009 . - 607 tr.

 

52- 06051 /  VVHTT / fre (FR)

Dollat P.

Droit européen et droit de l' Union européenne . -  2e . - Paris : Sirey, 2007 . - 475 tr., 24cm

 

53- 06052 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Võ Đại Lược

Kinh tế Việt Nam - lý luận và thực tiễn / Võ Đại Lược . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 336 tr.

 

54- 06053 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Hồng Liêm chủ biên

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay / Lê Hồng Liêm ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 236 tr.

 

55- 06054 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lưu Văn Sùng

Định hướng xã hội chủ nghĩa tiến tới xã hội nhân đạo hoàn bị / Lưu Văn Sùng . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 196 tr.

 

56- 06055 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Cảm ...

Định tội danh (Lý luận, lời giải mẫu và 500 bài tập) / Lê Cảm, Trịnh Quốc Toản . - H. : Đại học quốc gia Hà Nôii, 2011 . - 704 tr.

 

57- 06056 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Doãn Chính chủ biên

Tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX / Doãn Chính ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 524 tr.

 

58- 06057 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Quốc Trung chủ biên

Vận dung học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay / Phạm Quốc Trung, Phạm Thị Túy đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 252 tr.

 

59- 06058 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trịnh Quốc Toản

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam / Trịnh Quốc Toản . - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2011 . - 476 tr.

 

60- 06059 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đặng Hoàng Thanh Nga

Đầu tư trực tiếp của cấc công ty xuyên quốc gia cua Hoa Kỳ ở Việt Nam / Đặng Hoàng Thanh Nga . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 180 tr.

 

61- 06060 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Niên giám thông tin khoa học xã hội nước ngoài. Số 1 . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 1088 tr.

 

62- 06061 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Niên giám thông tin khoa học xã hội nước ngoài. Số 2 . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 1004 tr.

 

63- 06062 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Trọng Phúc chủ bien

Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2011) / Nguyễn Trọng Phúc ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 860 tr.

 

64- 06063 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Văn Dân chủ biên

Niên giám thông tin khoa học xã hội. Số 6 / Nguyễn Văn Dân ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 440 tr.

 

65- 06064 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Kỷ yếu Hội thảo: Cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam - từ góc nhìn của các nhà khoa học . - H. : Lao động, 2011 . - 500 tr.

 

66- 06065 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đặng Đình Quý chủ biên

Biển Đông: Hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh và hợp tác / Đặng Đình Quý ch.b . - H. : Thế giới, 2011 . - 512 tr.

 

67- 06066 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Ngọc Chí chủ biên

Những vấn đề lý luận thực tiễn về Luật hình sự quốc tế / Nguyễn Ngọc Chí ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 276 tr.

 

68- 06067 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Monique Chemillier-Gendreau

Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Monique Chemillier-Gendreau; Nguyễn Hồng Thao d . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 344 tr.

 

69- 06068 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Đình Thắng

Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính Nhà nước / Trần Đình Thắng . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 352 tr.

 

70- 06069 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên

Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay / Nguyễn HoàngGiáp ch.b, Nguyễn Thị Quế, Thái Văn Long, Phan Văn Rân . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 304 tr.

 

71- 06070 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên) . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 136 tr.

 

72- 06071 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 40 tr.

 

73- 06072 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nghị quyết của Quốc hội về miễm, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 52 tr.

 

74- 06073 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Văn Linh ...

Những nội dung chủ yếu và mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng / Phạm Văn Linh, Nguyễn Tiến Hoàng . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 116 tr.

 

75- 06074 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở) . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 72 tr.

 

76- 06075 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đặng Quang Định

Vai trò của lợi ích đối với phát triển xã hội / Đặng Quang Định . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 124 tr.

 

77- 06076 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Hữu Nghĩa

Cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội trong điều kiện đổi mới ở Việt Nam / Lê Hữu Nghĩa, Lê Ngọc Hùng đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 340 tr.

 

78- 06077 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Xuân Phong

Giới thiệu một số tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin về chính trị / Nguyễn Xuân Phong . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 244 tr.

 

79- 06078 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Ngọc Trâm

Quá trình đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam (1986 - 2011) / Phạm Ngọc Trâm . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 408 tr.

 

80- 06079 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Tống Đức Thảo chủ biên

Trào lứu xã hội dân chủ ở một số nước Phương Tây hiện nay / Tống Đức Thảo, Bùi Việt Hương đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 244 tr.

 

81- 06080 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đặng Xuân Phương

Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay / Đặng Xuân Phương . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 340 tr.

         

82- 06081 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nghị quyết và một số báo cáo quan trọng tại kỳ họp thứ chín Quốc  hội khóa XII . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 248 tr.

 

83- 06082 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Công Học Chủ biên

Một số giải pháp bảo đảm việc chấp hành kỷ và thi hành kỷ luật trong Đảng hiện nay / Nguyễn Công Học ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 200 tr.

 

84- 06083 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Minh Đoan

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa / Nguyễn Minh Đoan . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 288 tr.

 

85- 06084 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Ngọc Dũng chủ biên

Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin / Phạm Ngọc Dũng ch.b, Nguyễn Khắc Thanh, Ngô Văn Lương . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 384 tr.

 

86- 06085 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đinh Ngọc Giang

Chuẩn hóa chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân xã (Qua khảo sát ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng) / Đinh Ngọc Giang . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 312 tr.

 

87- 06086 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Mạnh Hùng

Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam / Nguyễn Mạnh Hùng . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 292 tr.

 

88- 06087 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Văn Tất Thu

Tổ chức và hoạt động của văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ / Văn Tất Thu . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 244 tr.

 

89- 06088 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Mậu Hãn

Các Đại hội và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới / Lê Mậu Hãn, Thái Phương . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 236 tr.

 

90- 06089 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Minh Tú chủ biên

Mô hình tổ chức hợp tác xã kiểu mới góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ / Nguyễn Minh Tú ch.b . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2010 . - 234 tr.

 

91- 06090 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Baudouin J.

Introduction à la science politique (Giới thiệu về khoa học chính trị) . - Paris : Dalloz, 2009 . - 162 tr.

 

92- 06091 /  VVHTT / fre (FR)

Droit civil, suretés, publicités foncière (Luật dân sự, bảo đảm, công khai đất đai) . - Paris : Dalloz, 2009 . -  233tr.

 

93- 06092 /  VVHTT / fre (FR)

Code des procédures collectives (Bộ luật các thủ tục về phá sản) . -  9eme . - Paris : Dalloz, 2011 . - 1562 tr.

 

94- 06093 /  VVHTT / fre (FR)

Les grands avis du Conseil d' Etat (các thông báo chính của Hội đồng Nhà nước) . -  3eme . - Paris : Dalloz, 2008 . - 582 tr.

 

95- 06094 /  VVHTT / fre (FR)

Zoller E.

Les grands arrêts de la Cour suprême des Etats-Unis (các quyết định chính của tòa án tối cao  Mỹ . -  1er . - Paris : Dalloz, 2010 . - 922 tr.

 

96- 06095 /  VVHTT / fre (FR)

Rouquet Y.

Location, mode d' emploi (Cho thuê, phương thức sử dụng) . - Paris : Dalloz, 2010 . - 419 tr.

 

97- 06096 /  VVHTT / fre (FR)

L' année stratégique 2006- Analyse des enjeux internationaux . - Paris : Dalloz, 2005 . - 604tr.

 

98- 06097 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Thang Văn Phúc chủ biên ...

Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội ở Việt Nam / Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2012 . - 420 tr.

 

99- 06098 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Quang Minh chủ biên ...

Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản: Nội dung và lộ trình = Kỷ yếu hội thảo / Trần Quang Minh, Phạm Quý Long ch.b . - H. : Từ điển bách khoa, 2011 . - 402 tr.

 

100- 06099 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Ngọ Văn Nhân

Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cơ sở / Ngọ Văn Nhân . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 380 tr.