•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách thư viện năm 2015 (Phần cuối)

23/12/2016
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2015. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

860-V 11910, V 11911

#Đối chiếu Hiến pháp năm 2013 và Hiến pháp năm 1992 (Sửa đổi, bổ sung năm 2001) của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* / Tô Văn Hòa  . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  383tr., 19cm

 

861-V 11912

#Phương pháp xử lý tình huống và nội dung cơ bản trong hoạt động quản lý hành chính* :  Sách chuyên khảo / Phạm Đức Chính, Ngô Thành Can  . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  506 tr., 21cm

 

862-V 11913

#Lý luận và kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam về công tác dân vận* /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  240tr., 24cm

 

863-V 11915, V 11914

#Phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát* /  Lê Văn Giảng, Cao Văn Thống . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  318tr., 21cm

 

864-V 11917, V 11916

#Đấu tranh chống biểu hiện lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng* / Mai Trực  . - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015 . -  250tr., 21cm

 

865-V 11918, V 11919

#Tuyên ngôn độc lập năm 1945 và các hiến pháp Việt Nam (1946, 1959, 1980, 1992, 2013)* /   . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  247tr., 21cm

 

866-V 11920

#Pháp luật tố tụng dân sự và thực tiễn xét xử* / Tường Duy Lượng  . - H. : Chính trị quốc gia, 2014 . -  619tr., 21cm

 

867-V 11921, V 11922

#Diện mạo và triển vọng của xã hội tri thức* /  Nguyễn Văn Dân . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  279tr., 21cm

 

 

868-V 11923, V 11924

#Chế định các biện pháp ngăn chặn theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam : Những vấn đề lý luận và thực tiễn* :  Sách chuyên khảo / Nguyễn Trọng phúc  . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  258tr., 21cm

 

869-V 11946

#Thực hiện pháp luật và văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội* :   / Nguyễn Minh Đoan . - H. : Hồng Đức, 2013 . -  538tr., 21cm

 

870-V 11947, V 11948

#Quyền tác giả ở Việt Nam pháp luật và thực thi* :   / Trần Văn Nam . - H. : Tư pháp, 2014 . -  398tr., 21cm

 

871-V 11949

#Kinh tế Việt Nam 30 năm chuyển đổi* :  Sách chuyên khảo  / Phạm Quý Thọ . - H. : Nxb.Thông tin và Truyền thông, 2015 . -  423tr., 24cm

 

872-V 11950

#Các đột phá chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp* / Nguyễn Văn Phúc . - H. : Chính trị quôc gia, 2015 . -  399tr., 24cm

 

873-V 11951

#Xã hội hóa hoạt động xuất bản: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn * / Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . -  367tr., 21cm

 

874-V 11952, V 11953

#Vai trò của Đảng trong cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội tại CuBa và đổi mới tại Việt Nam: Lý luận và thực tiễn * . - H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 2015 . -  219tr., 21cm

 

875-V 11954, V 11955

#Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực thềm lực địa phía nam (DK1)* :  Tái bản có sửa chữa, bổ sung  . - H. : Nxb Thông tin và truyền thông, 2015 . -  191tr., 21cm

 

876-V 11956, V 11957

#Nhà nước và Pháp luật: những vấn đề lý luận thực tiễn* / Nguyễn Minh Đoan . - H. : Nxb Hồng Đức, 2013 . -  503tr., 21cm

 

 

 

877-V 11958, V 11959

#Luật hình sự quốc tế: Những nội dung cơ bản và thực tiễn cuộc sống * / Nguyễn Ngọc Chí . - H. : Nxb Hồng Đức, 2013 . -  455tr., 21cm

 

878-V 11932, V 11933

#Hiến pháp các quốc gia ASEAN : Lịch sử hình thành và phát triển* / Tô Văn Hòa . - H. : Nxb Hồng Đức, 2013 . -  498tr., 21cm

 

879-V 11934, V 11935

#Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong nhà nước pháp quyền Việt Nam* / Nguyễn Như Phát ch.b . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2014 . -  372tr., 24cm

 

880-V 11940

#Tội phạm học Việt Nam* : Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Học viện cảnh sát nhân dân biên soạn .  Tập 2 .  Tội phạm học chuyên ngành / Trần Đại Quang BS; Nguyễn Xuân Yêm ch.b . - H. : Công an nhân dân, 2013 . -  1743tr., 27cm

 

881-V 11939

#Tội phạm học Việt Nam* : Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Học viện cảnh sát nhân dân biên soạn .  Tập 1 .  Tội phạm học đại cương / Trần Đại Quang BS; Nguyễn Xuân Yêm ch.b . - H. : Công an nhân dân, 2013 . -  411tr., 27cm

 

882-V 11941

#Tội phạm học Việt Nam* : Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Học viện cảnh sát nhân dân biên soạn .  Tập 3 .  Các chương trình phòng chống tội phạm của chính phủ / Trần Đại Quang BS; Nguyễn Xuân Yêm ch.b . - H. : Công an nhân dân, 2013 . -  471tr., 27cm

 

883-V 11944

#Quyền con người* / Võ Khánh Vinh . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2011 . -  491tr., 24cm

 

884-V 11945

#Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người* / Võ Khánh Vinh ch.b . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2011 . -  432tr., 24cm

 

885-V 11942

#Bình luận khoa học luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012* .  Tập 2 / Nguyễn Cảnh Hợp ch.b. Thái Thị Tuyêt Dung, Trần Thị Thu Hà,... . - H. : Nxb Đại học quốc gia tp. Hồ Chí Minh, 2015 . -  324tr., 21cm

 

 

 

886-V 11963, V 11964

#Những điều cần biết về khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại tòa án* / Lê Quang Hậu . - H. : Nxb Tư pháp , 2015 . -  246tr., 21cm

 

887-V 11962

#Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay* / Đặng Xuân Phương . - H. : Nxb Chính trị quốc gia , 2011 . -  339tr., 21cm

 

888-V 11936, V 11937

#Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện một Đảng cầm quyền * . - H. : Nxb Chính trị quốc gia , 2014 . -  187tr., 21cm

 

889-V 11938

#Cải cách tư pháp vì một nền tư pháp liêm chính* :  Sách chuyên khảo  . - H. : Nxb Đại học quôc gia, 2014 . -  397tr., 24cm

 

890-V 11930, V 11931

#Một số vấn đề cơ bản về chính sách hình sự dưới ánh sáng nghị quyết đại hội IX  của Đảng * /  Hồ Trọng Ngũ . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2002 . -  321tr., 19cm

 

891-V 11927

#Những vấn đề lý luận và thực tiễn của nhóm quyền kinh tế, văn hóa và xã hội* / Võ Khánh Vinh . - H. : Nxb Khoa học xã hội , 2011 . -  367tr., 24cm

 

892-V 11929

#Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong nhà nước pháp quyền Việt Nam  * / Nguyễn Như Phát . - H. : Nxb Khoa học xã hội , 2014 . -  371tr., 24cm

 

893-V 11928

#Những vấn đề lý luận và thực tiễn của nhóm quyền dân sự và chính trị * / Võ Khánh Vinh . - H. : Nxb Khoa học xã hội , 2015 . -  435tr., 24cm

 

894-V 11943

#Bình luận khoa học Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012  * .  Tập 2 / Nguyễn Cảnh Hợp ch.b, Thái thị Tuyết Dung, Trần Thị Thu Hà,... . - H. : Nxb Đại học quốc gia TP. HCM , 2015 . -  713tr., 21cm

 

 

895-V 11961

#Với công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng  * . - H. : Nxb Tư pháp, 2004 . -  321tr., 24cm

 

896-V 11960

#Quốc hội và các thiết chế trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam  * . - H. : Nxb Lao động , 2009 . -  501tr., 24cm

 

897-V 11985, V 11985

#Venezuela: Nhân quyền và dân chủ * / Carlos GonZalez Irago . - H. : Nxb thế giới , 2014 . -  307tr., 21cm

 

898-V 11987, V 11988

#Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh * . - H. : Nxb Chính trị quốc gia - sự thật, 2015 . -  437tr., 21cm

 

899-V 11989

#Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Kinh nghiệm Việt Nam, Kinh nghiệm Trung Quốc * . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . -  234tr., 21cm

 

900-V 11979, V 11980

#Nghiên cứu luật tục, phong tục các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam * / Bùi Quang Thanh . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2009 . -  433tr., 21cm

 

901-V 11981, V11982

#Hội và tự do hiệp hội: Một cách tiếp cận dựa trên quyền * / Lã Khánh Tùng, Nghiêm Hoa, Vũ Công Giao . - H. : Nxb Hồng Đức  , 2015 . -  126tr., 21cm

 

902-V 11983, V 11984

#Sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 và tham vọng của Trung Quốc độc chiếm Biển Đông * / Trần Ngọc Vượng, Trần Công Trục, Đinh Hoàng Thắng . - H. : Nxb thông tin và truyền thông , 2015 . -  257tr., 21cm

 

903-V 11977, V 11978

#Tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu daonh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu ngân hàng thương mại* / Tô Thị ánh Dương . - H. : Nxb Khoa học xã hội  , 2015 . -  190tr., 21cm

 

904-V 11965

#Tội phạm và cấu thành tội phạm * / Nguyễn Ngọc Hòa . - H. : Nxb Tư pháp, 2015 . -  339tr., 21cm

 

905-V 11966, V 11967

#Ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng * / Đỗ Hùng Cường . - H. : Nxb Chính trị quốc gia - sự thật, 2015 . -  212tr., 21cm

 

906-V 11968, V 11969

# Obama và sự trỗi dậy của Trung Quốc bên trong chiến lược chấu á của Mỹ* :  Sách tham khảo / Jeffrey A. Bader . - H. : Nxb chính trị quốc gia- sự thật , 2015 . -  3311tr., 21cm

 

907-V 11970, V 11971

#Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay* .  Tập 3  . - H. : Nxb chính trị quốc gia  , 2015 . -  603tr., 21cm

 

908-V 11972, V 11973

#Tội phạm học so sánh: Lý luận và thực tiễn* :  Sách chuyên khảo  /  Lê Thị Sơn . - H. : Nxb tư pháp  , 2009 . -  147tr., 21cm

 

909-V 11974

#Nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam năm 2013 * / Ngô Xuân Bình . - H. : Nxb khoa học xã hội  , 2014 . -  478tr., 24cm

 

910-V 11975

#Trung Quốc nhìn từ nhiều phía* . - H. : Nxb tri thức , 2015 . -  538tr., 24cm

 

911-V 11976

#Luật Doanh nghiệp Việt Nam: Tình huống, dẫn giải, bình luận * / Phạm Hoài Huấn, Nguyễn Thị Thanh Lê, Đặng Quốc Chương, Trần Thanh Bình . - H. : Nxb chính trị quốc gia - Sự thật  , 2015 . -  419tr., 24cm

 

912-V 11990

#Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc * . - H. : Nxb chính trị quốc gia - Sự thật , 2015 . -  234tr., 24cm

 

913-V 11991, V 11992

#Tổng quan về lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam * / Võ Văn Tuyển, Nguyễn Thị Thu Hòa . - H. : Nxb Chính trị quốc gia , 2015 . -  214tr., 21cm

 

914-V 11993, V 11994

#Hoàng Việt Hộ Luật * :  Dụ số 51 ngày 25 tháng 5 năm Bảo Đại thứ 11 (13-7-1936)  . - H. : Nxb Hồng Đức  , 2015 . -  561tr., 21cm

 

915-V 11995

#Tổ chức và hoạt động của nghị viện một số nước trên thế giới* / Nguyễn Sĩ Dũng . - H. : Nxb Tổ chức và hoạt động của nghị viện các nước trên thế giới , 2014 . -  415tr., 24cm

 

916-V 11996

#Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia* :  Tài liệu tham khảo  . - H. : Nxb Hồng Đức , 2012 . -  750tr., 24cm

 

917-V 11999

#Hướng tới một nền kinh tế phát triển bền vững* /  Bùi Tất Thắng, Lưu Đức Hải, Trần Hồng Quang . - H. : Nxb Khoa học xã hội  , 2014 . -  432tr., 24cm

 

918-V 12001

#Nghiên cứu gia đình và giới thời kỳ đổi mới* :   / Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Vân Anh . - H. : Nxb Khoa học xã hội  , 2012 . -  542tr., 21cm

 

919-V 12000

#Mô hình phát triển nào cho kinh tế Đông và Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu* :  Sách chuyên khảo  /  Lưu Ngọc Trịnh . - H. : Nxb Khoa học xã hội  , 2014 . -  420tr., 24cm

 

920-V 12005

#Ngành tư pháp Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triền* :   . - H. : Nxb Tư pháp , 2014 . -  400tr., 24cm

 

921-V 12004

#Nghiên cứu luật tục, phong tục các dân tộc thiểu số ở Quảng Nam* :   / Bùi Quang Thanh . - H. : Nxb Khoa học xã hội  , 2015 . -  359tr., 21cm

 

922-V 12002, V 12003

#Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn* :   / Dương Quỳnh Hoa . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2015 . -  259tr., 21cm