•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách thư viện năm 2016 (Phần 1)

10/03/2017
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập năm 2016. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

1-V 11939

Tội phạm học Việt Nam* : . Tập 1 . Tội phạm học đại cương / Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Yêm . - H. : Nxb công an nhân dân , 2013 . - 411tr., 27cm

 

2-V 12006

Phân cấp quản lý nhà nước* : / Phạm Hồng Thái, Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Ngọc Chí . - H. : Nxb Công an nhân dân , 2011 . - 672tr., 21cm

 

3-E 527

American education: Giáo dục của Mỹ* : / Joel Sping . - H. : Nxb New York , 2009 . - 319tr., 24cm

 

4-E 532, E 531, E 530

Cedaw and the law: a genderd and rights- based review of vietnamese legal documents through the Lens of Cedaw: CEDAW và Luật: giới tính và quyền cơ bản của con người, nhìn từ các văn bản Luật Việt Nam thông qua lăng kính của CEDAW* : . - . : Nxb , 2010 . - 362tr., 27cm

 

5-V 11941

Tội phạm học Việt Nam* : . Tập 2 . Các chương trình phòng chống tội phạm của Chính phủ / Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Yêm . - H. : Nxb công an nhân dân , 2013 . - 471tr., 27cm

 

6-E 525

Sex work and the law in Asia and the Pacific: Mại dâm và pháp luật ở Châu Á, Thái Bình Dương * : Nxb , 2013 . - 210tr., 24cm

 

7-V E 535

The finalcial and economic crisis: Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế năm 2008 - 2009 và sự phát triển đất nước* : . - . : Nxb , 2009 . - 324tr., 24cm

 

8-E 534

Human trafficking sentinel surveillance: Giám sát khu vực trọng điểm về buôn bán người - biên giới Việt Nam - Trung Quốc* . - 66tr., 26cm

 

9-E 536

Toward gender budgeting in Vietnam: Hướng tới một nguồn ngân sách giới ở Việt Nam*, 2005 . - 163 tr., 23cm

 

10-E 526

Marking the law work for everyone: report of the conmmission on Legal Empowerment of the poor: Phổ biến pháp luật tới mọi người dân* : Báo cáo của Ủy ban về nâng cao địa vị pháp lý cho người nghèo . - 94tr., 25cm

 

11-E 529

Choices for sustainble growth: Các lựa chọn cho sự phát triển bền vững* . - 402 tr., 24cm

 

12-E 533

Gender equality laws- Global good practice and a review of five southeast asian countries: Luật bình đẳng giới - hoạt động toàn cầu và cái nhìn từ 5 quốc gia Đông Nam Á* . - 189tr., 25cm

 

13-V 12014

Chủ nghĩa xã hội : những vấn đề mới (8 tài liệu)* : Tài liệu dịch . - H. : Viện Thông tin khoa học xã hội, 2015 . - tr., 27cm

 

14-V 10215

Chủ nghĩa tư bản: Những vấn đề mới (6 tài liệu)* : Tài liệu dịch . - H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 2016 . - tr., 24cm

 

15-V 12008

Những vấn đề lý luận và thực tiễn sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992* / Uông Chu Lưu . - H. : Nxb Cính trị quốc gia, 2014 . - 543tr., 24cm

 

16-V 12016

Các vấn đề của chủ nghĩa xã hội hiện đại và các mô hình phát triển xã hội (Quyển 1/ 11 tài liệu)* : Tài liệu dịch . - H. : N, 2015 . - tr., 27cm

 

17-V 12018

Nhà nước, Chính phủ, thể chế: Những vấn đề mới (Quyển 1/12 tài liệu)* . - H. : N, 2015 . - tr., 27cm

 

18-V 12017

Các vấn đề của chủ nghĩa xã hội hiện đại và các mô hình phát triển xã hội (Quyển 2/ 11 tài liệu)* : Tài liệu dịch . - H. : N, 2015 . - tr., 27cm

 

19-V 12020

Các vấn đề về dân chủ, nhân quyền và công bằng xã hội (Quyền 1/ 10 tài liệu)* : Tài liệu dịch . - H. : Viện Thông tin khoa học xã hội, 2015 . - tr., 27cm

 

20-V 12021

Các vấn đề về dân chủ, nhân quyền và công bằng xã hội (Quyển 2/ 9 tài liệu)* : Tài liệu dịch . - H. : Viện Thông tin khoa học xã hội, 2015 . - tr., 27cm

 

21-V 12019

Nhà nước, Chính phủ, thể chế: Những vấn đề mới (Quyển 2/13 tài liệu)* . - H. : N, 2015 . - tr., 27cm

 

22-V 12007

Thể chế pháp luật kinh tế: Một số quốc gia trên thế giới* : Sách chuyên khảo . - H. : Nxb Tài chính, 2016 . - 509 tr., 24cm

 

23-V 12009

Cấu trúc cú pháp - ngữ nghĩa của tục ngữ Việt (theo hướng tiếp cận văn hóa - ngôn ngữ học)* . Quyển 1 . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 558 tr., 21cm

 

24-V 12011

Văn hóa dân gian về 12 con giáp* . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 350tr., 24cm

 

25-V 12010

Dân ta ăn tết* : Nguyễn Hữu Hiệp . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 279tr., 24cm

 

26-V 12012

Truyền thuyết Hai Bà Trưng - Một số giá trị văn hóa - nhân sinh (Chuyên luận)* : Bùi Quang Thanh . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 231 tr., 24cm

 

27-V 12013

Văn hóa Biển* : Lê Văn Kỳ . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 567tr., 24cm

 

28-V 12034

Về căn cứu không khởi tố được xác định bằng cơ sở toán học* : Sách chuyên khảo / Nguyễn Trọng Phúc . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . - 135tr., 24cm

 

29-V 12022, V 12023

Quản lý rủi ro nợ công Nhật Bản* : Sách chuyên khảo / Phạm Quý Long . - H. : Khoa học xã hội, 2015 . - 258 tr., 21cm

 

30-V 12024, V 12025

Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn* / Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang . - H. : Chính trị quốc gia, 2015 . - 355tr., 24cm

 

31-V 12026

Lịch sử Nghề Luật sư ở Việt Nam* / Phan Đăng Thanh, Trương Thị Hòa . - H. : Tổng hợp Tp. HCM, 2015 . - 506tr., 24cm

 

32-V 12027, V 12028

Tuyên ngôn độc lập: giá trị dân tộc và thời đại* . - H. : Nxb Lý luận chính trị, 2015 . - 403tr., 24cm

 

33-V12029

Trách nhiệm xã hội của Nho giáo trong lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc* / Phạm Văn Đức, Hwang Eui Dong, Kim Sea Jeong . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 394 tr., 21cm

 

34-V 12030, V 12031

Vận động Chính sách công: Lý luận và thực tiễn* : Sách tham thảo / Đào Trí Úc, Vũ Công Giao . - H. : Nxb Lao động, 2015 . - 499 tr., 24cm

 

35-V 12032, V 12033

Thực hiện các quyền hiến định trong Hiến pháp năm 2013 * : Sách tham khảo / Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao . - H. : Nxb Hồng Đức, 2015 . - 817 tr., 24cm

 

36-V 12036,V 12035

Chế định các biện pháp ngăn chặn theo luật tố tụng hình sự Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn* : Sách chuyên khảo / Nguễn Trọng Phúc . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 260 tr., 21cm

 

37-V 12038, V 12037

Pháp luật Dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử* / Tưởng Duy Lượng . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 392 tr., 22cm

 

38-V 10239, V 10240

Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính* / Bùi Thị Đào . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 248 tr., 21cm

 

39-V 12041

Một số vấn đề về bảo vệ tổ quốc trong thời kì đổi mới* / Nguyễn Vĩnh Thắng . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2014 . - 304 tr., 21cm

 

40-V 12042, V 12043

Biển Đông: Cuộc tìm kiếm đồng thuận nan giản* / G.M. Gokshin . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 392 tr., 22cm

 

41-V 12055

Đổi mới sáng tạo dịch vụ công và chi tiêu công vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam* / Nguyễn Quốc Việt, Đặng Đức Đam . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 335 tr., 21cm

 

42-V 12053, V 12054

Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam* : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 247 tr., 21cm

 

43-V 12051, V 12052

Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài* : Sách chuyên khảo / Bành Quốc Tuấn . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 315 tr., 21cm

 

44-V 12049, V 12050

Quyền sống và hình phạt tử hình* / Đào Trí Úc, Vũ Công Giao, Trương Thị Hồng Hà . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 298 tr., 21cm

 

45-V 12045

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công : Lý luận và kinh nghiệm một số nước* / Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Thanh Thủy . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 299 tr., 21cm

 

46-V 12046

Hội nhập kinh tế quốc tế: 30 năm nhìn lại* : Sách tham khảo / Vũ Văn Phúc, Phạm Minh Chính . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 407 tr., 21cm

 

47-V 12047, V 12048

Các loại hình thể chế chính đương đại và những giá trị tham khảo cho Việt Nam hiện nay* : Sách chuyên khảo / Lưu Văn Sùng . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 343 tr., 21cm

 

48-V 12044

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 448 tr., 21cm

 

49-V 12097

Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia* / Nguyễn Quang Thuấn . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 392 tr., 21cm

 

50-V 12096

Một số vấn đề phát triển xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới: Luận cứ và giải pháp* / Phạm Xuân Nam . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 256 tr., 21cm