•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu sách “Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”

21/01/2016


Năm xuất bản: 2015

Tác giả cuốn sách là TS. Dương Quỳnh Hoa, Trưởng phòng Pháp luật Dân sự, Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Sau gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới với một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nền kinh tế thị trường, thể chế kinh tế thị trường đã được thiết lập và dần hoàn thiện. Hầu hết các quy định của pháp luật kinh tế là sản phẩm của cơ chế kinh tế cũ đã dần được thay thế bằng các chế định pháp luật kinh tế mới của cơ chế kinh tế thị trường. Mặc dù công cuộc cải cách kinh tế mới được tiến hành ở nước ta trong thời gian ngắn nhưng chúng ta đã xây dựng được cơ chế giải quyết tranh chấp kinh tế. Cho đến nay, hệ thống giải quyết tranh chấp kinh tế ngày càng được ghi nhận phù hợp với sự phát triển của các quan hệ kinh tế, đồng thời phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Cơ chế này tuy còn sơ khai nhưng đã hướng tới phục vụ cho các nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường như tự do kinh doanh và quyền tự định đoạt.

 

Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại phát triển ngày càng đa dạng. Bên cạnh phương thức giải quyết tranh chấp mang tính chính thức là Tòa án thì cùng với sự tự do ý chí, tự do hợp đồng đã xuất hiện một số phương thức giải quyết tranh chấp khác mang tính không chính thức, phi nhà nước như thương lượng, trung gian, hòa giải, trọng tài mà ở các nước các phương thức này được gọi chung dưới môt cái tên là “Alternative Dispute Resolution- ADR”. Ở Việt Nam, cho đến nay, các phương thức này cũng đã từng bước được ghi nhận với tên gọi là các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế. Tuy cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế ở Việt Nam đã bắt đầu được định hình nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được đòi hỏi của đời sống kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế càng ngày càng sâu rộng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình giải quyết tranh chấp và ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.

 

Bên cạnh những bất cập cần phải hoàn thiện thì Đảng và Nhà nước ta cũng đang rất quan tâm tới việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có chú trọng đến mảng pháp luật về giải quyết tranh chấp. Điều này được thể hiện trong Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật  đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Các Nghị quyết này đều hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả của các hình thức giải quyết tranh chấp như thương lượng, hoà giải, trọng tài nhằm góp phần xử lý đúng và nhanh chóng những mâu thuẫn và giảm nhẹ công việc cho Toà án và các cơ quan nhà nước khác. Chính vì vậy, pháp luật về các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế cần được quan tâm nghiên cứu nhằm tạo ra cơ sở vững chắc cho hoạt động xây dựng pháp luật về giải quyết tranh thay thế.

 

Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại là một vấn đề rộng, rất khó để có thể đề cập một cách toàn diện, đầy đủ trong một cuốn chuyên khảo. Những vấn đề đã được đề cập cũng không thể tranh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Vì vậy, tác giả cũng như Nhà xuất bản rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn.

 

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành. Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!