•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 12 (260) năm 2009

10/12/2009

Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính          

 • Trần Nghị -  Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta         
 • Nguyễn Thị Việt Hương - Lê Thị Hương - Nhu cầu tích hợp các giá trị truyền thống trong mô hình Nhà nước pháp quyền Việt Nam
 • Nguyễn Minh Đoan - Xây dựng Nhà nước pháp quyền gắn với củng cố, phát triển xã hội dân sự
 • Dương Văn Chăm - Văn hóa pháp lý và đặc điểm truyền thống văn hóa pháp lý Việt Nam                                                            
 • Đinh Văn Minh - Cơ sở của việc xây dựng cơ quan tài phán hành chính trực thuộc Thủ tướng Chính phủ          
 • Nguyễn Văn Mạnh - Phòng chống tham nhũng, lãng phí: kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam
 • Vũ Trọng Hách - Quyết định pháp luật và quyết định quản lý nhà nước

Quyền Con người

 • Hà Thị Mai Hiên - Xây dựng Chiến lược giáo dục quyền con người ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế
 • Nguyễn Linh Giang - Quyền được giáo dục nhân quyền – một quyền cơ bản của con người

Luật Dân sự, Luật Môi trường

 • Lê Mai Thanh - Cạnh tranh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp: tiếp cận từ điều ước quốc tế
 • Vũ Thu Hạnh - Luật Đa dạng sinh học năm 2008: hướng tiếp cận và những nội dung chủ yếu

Quản lý xã hội trong các tình huống bất thường

 • Hồ Sỹ Sơn - Thực trạng dự báo về khả năng xuất hiện các tình huống bất thường do tác động của các yếu tố tự nhiên, xã hội và phương hướng hoàn thiện
 • Nguyễn Đức Minh - Quản lý xã hội trong những tình huống bất thường do tác động của các yếu tố tự nhiên và xã hội: kinh nghiệm của Trung Quốc

Tổng mục lục năm 2009

Tóm tắt bằng tiếng Anh