•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách Thư viện nhập năm 2018 (Phần 2)

22/02/2019
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập năm 2018 (phần 2). Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

51-V 12345

Về hệ thống chính trị Xingapo  /  Lê Văn Đính . - H. :  Chính trị quốc gia- sự thật, 2012 . -  178 tr., 21cm

 

52-V 12440

Bình luật Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử  /  Tưởng Duy Lượng . - H. : Tư pháp , 2016 . - 686 tr., 24cm

 

53-V 12434

Các văn bản quốc tế về bảo vệ trẻ em  /  Vũ Ngọc Bình . - H. : Chính trị quốc gia , 2000 . - 443 tr., 22cm

 

54-V 12433 

150 câu hỏi và trả lời về bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành  /  Mai Văn Duẩn . - H. :  Thống kê , 2003 . -  624tr., 24cm

 

55-V 12432

Tìm hiểu pháp luật Nhật Bản  /  Tsuneo Inako . - H. :  Khoa học xã hội, 1993 . -  329tr.

 

56-V 12431

Các quy tắc của phương pháp xã hội học  /  Emile Durkheim . - H. : Khoa học xã hội , 1993 . - 172 tr., 21cm

 

57-V 12349

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX   . - H. :  Chính trị quốc gia , 2001 . -  352tr.,  19cm

 

58-V 12430

Học thuyết về Nhà nước pháp quyền và thực tiễn của nó ở Liên bang Nga  /  Lê Văn Cảm . - H. :  Sáng tạo- hội khoa học Việt Nam- Kỹ thuật Việt Nam, 1997 . -  117 tr.

 

59-V 12429

Chính sách và chiến lược giảm bớt bất bình đẳng và nghèo khổ  . - H. : Chính trị quốc gia, 2003 . - 298 tr., 24cm

 

60-V 12428

Luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền: Những vấn đề hoàn thiện các quy định cơ bản của phần chung ( tập 1)   /  Lê Văn Cảm . - H. : Sáng tạo Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, 1998 . -  149tr.

 

61-V 12427

Trái đất, tổ quốc chung, tuyên ngôn cho thiên niên kỷ mới   /  Edgar Morin, Anne Brigitte Kern . - H. :  Khoa học xã hội, 2002 . -  433tr., 21cm

 

62-V 12533

Luật Dân sự Việt Nam Bình đẳng và áp dụng - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng  /  Phùng Trung Tập . - H. : Công an nhân dân, 2017 . -  487tr., 21cm

 

63-V 12532

Nhà nước kiến tạo, phát triển - lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam  . - H. : Lý luận chính trị, 2017 . - 434 tr., 24cm

 

64-V 12530

Thị trường hóa cung ứng các dịch vụ công tại Việt Nam  /  Đinh Tuấn Minh . - H. : Tri thức, 2018 . -  348tr., 24cm

 

65-V 12529

Hiến pháp các quốc gia ASEAN - Lịch sử hình thành và phát triển  /  Tô Văn Hòa . - H. :  Hồng Đức, 2013 . - 498 tr., 21cm

 

66-V 12528

Cơ chế bảo đảm thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - kinh nghiệm các nước và giải pháp cho Việt Nam  /  Phạm Thị Huyền Sang . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017 . - 284 tr., 21cm

 

67-V 12526

Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế  /  Tô Trung Thành . - H. :  Chính trị quốc gia, 2017 . - 212 tr., 21cm

 

68-V 12525

Philipines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông, các sự kiện và phân tích pháp lý  /  Trần Công Trục . - H. : Thông tin và truyền thông, 2016 . -  185tr., 21cm

 

69-V 12522

Dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế  / Đặng Đình Đào, Nguyễn Minh Sơn . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . -  tr.507, 21cm

 

70-V 12521

Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam  /  Đào Thị Thanh Thủy . - H. :  Chính trị quốc gia, 2017 . -  167tr., 21cm

 

71-V 12520

Phát huy vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng   / Nguyễn Quốc Văn, Vũ Công Giao . - H. : Hồng Đức, 2017 . -  179tr., 21cm

 

72-V 12518

Thực hiện pháp luật và văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội  /  Nguyễn Minh Đoan . - H. : Hồng Đức, 2013 . -  538tr., 21cm

 

73-V 12516

Đánh giá, dự báo tác động của điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đến ASEAN và gợi mở chính sách cho Việt Nam   /  Nguyễn Huy Hoàng . - H. : Khoa học xã hội, 2018 . -  335tr., 21cm

 

74-V 12523 

Tiếp cận dựa trên quyền con người, lý luận và thực tiễn  / Vũ Công Giao, Ngô Minh Hương . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 . - 251 tr.

 

75-V 12515 

Ủy quyền lập pháp - những vấn đề lý luận và thực tiễn  / Nguyễn Hải Ninh . - H. :  Chính trị quốc gia, 2017 . -  252tr., 21cm

 

76-V 12514 

Một số vấn đề về quy chế pháp luật lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường ở Việt Nam hiện nay  / Đào Ngọc Báu . - H. : Chính trị quốc gia, 2016 . - 327 tr., 21cm

 

77-V 12511

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2016 - 2017, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển trong bối cảnh có nhiều thay đổi   / Nguyễn Quang Thuấn . - H. : Khoa học xã hội, 2017 . -  352tr., 24cm

 

78-V 12456 

Tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc qua lễ hội truyền thống Người Việt  / Nguyễn Quang Lê . - H. : Mỹ Thuật, 2017 . -  694tr., 21cm

 

79-V 12454

Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam ( Dân tộc Kinh ( Việt)) Tập 4 Quyển 1  / Ngô Văn Ban . - H. : Mỹ Thuật, 2017 . -  575tr., 21cm

 

80-V 12390

Tìm hiểu về chính sách xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ và những biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ sau khi Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực   / Nguyễn Thị Mơ . - H. : , 2002 . -  173tr., 21cm

 

81-V 12451 

Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam  / Trịnh Tiến Việt . - H. : Tư pháp, 2016 . - 519 tr., 21cm

 

82-V 12403 

Tài liệu bồi dưỡng về cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới của Việt Nam  / Bộ Thương mại . - H. : , 2007 . - 317 tr., 24cm

 

83-V 12401 

Một số vấn đề về liên kết, tập hợp lực lượng trên thế giới ngày nay  / Hoàng Thụy Giang, Nguyễn Mạnh Hùng . - H. :  Chính trị quốc gia, 2002 . -  150tr., 19cm

 

84-V 12402

Các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập  . - H. : , 2002 . - 553 tr.

 

85-V 12417 

Trật tự thế giới thời kỳ chiến tranh lạnh  /  Nguyễn Xuân Sơn . - H. :  Chính trị quốc gia, 1997 . -  107 tr., 21cm

 

86-V 12418 

Triết lý phát tiển ở Việt Nam - mấy vấn đề cốt yếu  /  Phạm Xuân Nam, Vũ Khiêu, Nguyễn Văn Huyên . - H. :  KHXH, 2005 . -  554 tr., 22cm

 

87-V 12420 

Chiến lược và chính sách môi trường  /  Lê Văn Khoa, Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Tiến Dũng . - H. :  Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 . -  294 tr., 21cm

 

88-V 12421 

Những mảng tối của toàn cầu hóa: Sách tham khảo  . - H. :  Chính trị quốc gia, 2003 . -  179 tr

 

89-V 12422 

Việt Nam và Châu Phi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc  . - H. :  Chính trị quốc gia, 2004 . -  217tr., 20cm

 

90-V 12423 

Toàn cầu hóa - những vấn đề lý luận và thực tiễn  /  Lê Hữu Nghĩa, Lê Ngọc Tòng . - H. :  Chính trị quốc gia, 2004 . -  591tr.

 

91-V 12424 

Xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới ở Việt Nam: Sách tham khảo  /  Phạm Thị Quý . - H. :  Chính trị quốc gia, 2000 . -  272tr.

 

92-V 12425 

Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc  /  Giang Trạch Dân, Lý Bằng . - H. :  Sự Thật, 1992 . -  151tr

 

93-V 12426 

Sự tham gia của trẻ em: Kinh nghiệm xây dựng năng lực và tập huấn  /  Beer Henk Van . - H. :  Chính trị quốc gia, 2002 . -  178tr

 

94-V 12457

Tri thức dân gian của người Hà Nhì ở Lai Châu với tài nguyên thiên nhiên  /  Bùi Quốc Khánh, Lò Ngọc Biên, Vũ Văn Cương . - H. : Nxb Hội nhà văn , 2017 . - 490 tr.

 

95-V 12458

Hôn nhân và gia đình của người Cơ Tu tại tỉnh Quảng Nam  /  Đặng Thị Quốc Anh Đào . - H. : Nxb Mỹ thuật  , 2017 . -  214tr.

 

96-V 12455

Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam ( Dân tộc Kinh ( Việt)) Tập 4 Quyển 2  / Ngô Văn Ban . - H. : Mỹ Thuật, 2017 . -  559tr., 21cm

 

97-V 12495

Đại Việt Sử ký toàn thư: Bản in nội các văn bản mộc bản khắc năm Chính hòa thứ 18 ( 1697) Tập III  . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 520tr.

 

98-V 12501 

Phát triển bền vững con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa  /  Đào Thị Minh Hương . - H. :  KHXH, 2016 . -  559tr., 24cm

 

99-V 12502

Cơ chế chính sách tài chính nhằm huy động quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tài chính trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam  / Hoàng Văn Hoan . - H. : KHXH, 2016 . - 439 tr., 24cm

 

100-V 12503

Hiện đại hóa làng nghề theo chiến lược phát triển xanh: trường hợp vùng Đồng bằng Sông Hồng. Sách chuyên khảo   / Nguyễn Xuân Dũng . - H. : KHXH, 2016 . - 331 tr., 24cm

 

101-V 12504

Tái cơ cấu kinh tế Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững: Sách chuyên khảo   / Bùi Quang Tuấn . - H. : KHXH, 2016 . -  402tr., 24cm

 

102-V 12505

Đảm bảo an ninh con người Viêt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo   /  Đặng Xuân Thanh, Đào Thị Minh Hương . - H. : KHXH, 2016 . -  427tr., 24cm

 

103-V 12506

Quan hệ thương mại và đầu tư của Việt Nam với Trung Quốc: Sách chuyên khảo   /  Trần Đình Thiên . - H. : KHXH, 2016 . -  371tr., 24cm

 

104-V 12507 

Chính sách thúc đẩy hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam   /  Đỗ Hoài Nam . - H. : KHXH, 2016 . - 287 tr., 24cm

 

105-V 12508

Sử dụng hàng rào kỹ thuật trong thương mại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam: Sách chuyên khảo   /  Dương Đình Giám . - H. : KHXH, 2016 . - 310 tr., 24cm

 

106-V 12509

Vận động chính sách sách công: lý luận và thực tiễn: Sách tham khảo   /  Đào Trí Úc, Vũ Công Giao . - H. : Lao động, 2015 . -  499tr., 24cm

 

107-V 12510

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ   /  Trương Thị Mỹ Nhân, Lê Thị Thục . - H. : KXH, 2016 . - 395 tr., 24cm

 

108-V 12512

Bình đẳng giới trong chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn hóa và hội nhập quốc tế   /  Trần Thị Minh Thi . - H. : KHXH, 2017 . -  274tr., 21cm

 

109-V 12513 

Đối sách của Nhật Bản, Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc  /  Trần Quang Minh . - H. : KHXH, 2017 . -  270 tr., 21cm

 

110-V 12517

So sánh các mô hình liên kết khu vực - bài học cho ASEAN và gợi mở cho Việt Nam: Sách chuyên khảo   /  Nguyễn An Hà . - H. : KHXH, 2017 . - 458 tr., 21cm

 

111-V 12524

Cải cách hành chính công ở một số nước Châu Á và bài học cho Việt Nam: Sách chuyên khảo  /  Phạm Thái Quốc . - H. : KHXH, 2018 . - 258 tr., 21cm

 

112-V 12527

Vốn xã hội - Cái nhìn từ Châu Âu   /  Trần Thị Phương Hoa, Nguyên An Hà . - H. : KHXH, 2016 . - 266 tr., 21cm

 

113-V 12531 

Hòa nhập xã hội của lao động nhập cư nghèo tại các đô thị Việt Nam  /  Phạm Văn Quyết, Trần Văn Kham . - H. : Đại học quốc gia, 2017 . -  227tr., 24cm