•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật (16/11/2017)

Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật là bộ phận tư vấn cho Viện trưởng. Thành viên của Hội đồng khoa học do Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật bổ nhiệm sau khi có sự thỏa thuận của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Phòng Pháp luật Lao động và An sinh xã hội (16/11/2017)

Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về pháp luật lao động và an sinh xã hội; cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chiến lược, quy hoạch, chính sách xây dựng và phát triển pháp luật lao động và an sinh xã hội nhằm mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia; tham gia đào tạo sau đại học; tổ chức đào tạo, tư vấn pháp luật và cung cấp thông tin pháp luật về lao động và an sinh xã hội cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Phòng nghiên cứu về Quyền con người (16/11/2017)

Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quyền con người; cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ thống quan điểm về quyền con người ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; tham gia đào tạo sau đại học về quyền con người; tư vấn pháp luật và cung cấp thông tin pháp luật về quyền con người cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Phòng Thư viện (16/11/2017)

Bổ sung và quản lý kho sách, báo, tư liệu khoa học của Viện, trao đổi thông tin khoa học, phục vụ hoạt động nghiên cứu và đào tạo.