•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2010 của Viện Nhà nước và Pháp luật

30/12/2009
Ngày 25/12/2009, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010.

Tham gia hội nghị có đầy đủ các cán bộ, viên chức của Viện. GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và các đại biểu của các Ban chức năng (Ban Quản lý Khoa học, Ban Tổ chức - Cán bộ, Ban Hợp tác quốc tế), các đại diện của Ban chấp hành Công đoàn và Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã đến dự.

PGS. TS. Nguyễn Như Phát, PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Hương và PGS. TS. Phạm Hữu Nghị chủ trì hội nghị. 

Báo cáo của Ban lãnh đạo Viện tại Hội nghị đã tổng kết công tác năm 2009 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010 theo 14 mục sau đây:  
    - Về thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước 
    - Về công tác quản lý khoa học 
    - Về công bố các công trình khoa học
    - Về tổ chức hội thảo khoa học
    - Về đào tạo sau đại học
    - Về công tác tạp chí
    - Về hợp tác quốc tế 
    - Về tham gia các hoạt động nghiên cứu và đào tạo với các cơ quan, tổ chức ngoài Viện 
    - Về công tác thông tin - tư liệu - thư viện 
    - Về công tác tổ chức - cán bộ
    - Về công tác hành chính - tổng hợp 
    - Về thực hiện dự toán ngân sách và quản lý tài chính 
    - Về công tác thi đua - khen thưởng 
    - Về sự phối hợp công tác giữa Ban lãnh đạo Viện với Chi ủy, Ban chấp hành công đoàn và Ban chấp hành chi đoàn và các đoàn  thể trong Viện

Trong năm 2009, tập thể cán bộ Viện Nhà nước và pháp luật đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo sau đại học. Các bộ phận phục vụ nghiên cứu và phục vụ đào tạo sau đại học đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật đã thực hiện tốt kế hoạch công bố các công trình khoa học của các nhà khoa học trong và ngoài Viện. Công tác tổ chức - cán bộ đã góp phần kiện toàn Viện về mặt tổ chức và tăng cường năng lực hoạt động của Viện. Các phòng, các bộ phận đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2009.  

Bên cạnh những kết quả rất đáng khích lệ, trong năm 2009 Viện Nhà nước và Pháp luật còn có những thiếu sót, hạn chế như: Còn một số đề tài khoa học được triển khai chậm và nghiệm thu không đúng thời hạn. Không khí sinh hoạt khoa học của Viện còn chưa thực sự sôi nổi. Những đóng góp thực sự có giá trị về lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước và pháp luật ở Việt Nam còn ít; chất lượng các bài công bố trên tạp chí chưa cao. Các công trình của các nhà khoa học trong Viện được công bố dưới dạng sách chuyên khảo chưa nhiều. Hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện tuy đã được tin học hóa nhưng mức độ còn rất hạn chế, chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của người đọc. 

Thảo luận tại Hội nghị, nhiều cán bộ của Viện cho rằng, trong tình hình thực tế của Viện, cần chú ý đào tạo lực lượng cán bộ trẻ để họ có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ các chuyên gia có trình độ cao trong các lĩnh vực của khoa học pháp lý. Các công trình nghiên cứu cần phải được hoàn thành đúng hạn và với chất lượng cao hơn. Cán bộ nghiên cứu cần chú trọng hơn việc nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu đa ngành, liên ngành để góp phần giải quyết các vấn đề  thực tiễn của đất nước và nâng cao uy tín của Viện.

Các tin cùng chuyên mục: