•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Tin hội thảo khoa học về đề tài “Vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 2011-2020”

13/01/2010
Đây là một trong tám đề tài nhánh nằm trong Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010, “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam giao cho Viện Nhà nước và Pháp luật. Ngày 7/1/2010, Ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học lần thứ hai tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.
Buổi tọa đàm có sự tham dự của Ban chủ nhiệm Chương trình, chủ nhiệm đề tài và các thành viên của đề tài. Chủ nhiệm đề tài, PGS.TS. Nguyễn Trung Tín, chủ trì hội thảo. Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã báo cáo, trao đổi, thảo luận về các chủ đề:
    1. Chế độ dân chủ là chế độ phát huy vai trò và quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền.
    2. Nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền thông qua việc thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.
    3. Nhân dân với tư cách là chủ thể xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền thông qua việc thực hiện hình thức dân chủ gián tiếp.
    4. Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.
    5. Thực hiện quyền bầu cử và ứng cử là cách thức để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.
    6. Thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là cách thức để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước.
    7. Quyền khiếu nại và tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân, là công cụ để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp nhằm bảo vệ lợi ích của công dân, tổ chức và Nhà nước.
    8. Thực trạng pháp luật trong việc đảm bảo quyền bầu cử và ứng cử vào Quốc hội giai đoạn 2001-2010.
    9. Thực trạng pháp luật trong việc đảm bảo quyền bầu cử và ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp giai đoạn 2001-2010.
    10. Hoạt động thực tiễn trong việc đảm bảo quyền bầu cử và ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp giai đoạn 2001-2010.
    11. Thực trạng pháp luật trong việc bảo đảm quyền công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong phạm vi địa phương và trên phạm vi cả nước giai đoạn 2001-2010.
    12. Hoạt động thực tiễn trong việc bảo đảm quyền công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong phạm vi địa phương và trên phạm vi cả nước giai đoạn 2001-2010.
    13. Thực trạng pháp luật trong việc đảm bảo quyền khiếu nại và tố cáo của công dân giai đoạn 2001-2010.
    14. Hoạt động thực tiễn trong việc đảm bảo quyền khiếu nại và tố cáo của công dân giai đoạn 2001-2010. 
Đây là hội thảo rất bổ ích qua đó thống nhất được một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong khuôn khổ nghiên cứu đề tài. Đồng thời, chủ nhiệm đề tài nắm bắt được tiến độ và kết quả thực hiện nghiên cứu của các thành viên để có sự chỉ đạo, đôn đốc kịp thời đảm bảo đề tài được thực hiện theo đúng thời hạn đã ký trong hợp đồng.

Các tin cùng chuyên mục: