•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Nhà nước và Pháp luật (01/11/2021)

Theo quy định tại Quyết định số 1270/QĐ-KHXH ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nhà nước và Pháp luật có các chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn sau: