•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia Đề tài khoa học cấp Nhà nước

Đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia Đề tài khoa học cấp Nhà nước (03/01/2020)

Sáng ngày 27/12/2019, tại Hội trường Hội đồng Lý luận Trung ương, đã diễn ra buổi đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia của Đề tài cấp Nhà nước “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”, mã số KX04.06/16-20 do Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là Chủ nhiệm.