•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật (16/11/2017)

Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật là bộ phận tư vấn cho Viện trưởng. Thành viên của Hội đồng khoa học do Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật bổ nhiệm sau khi có sự thỏa thuận của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.