•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Nhà nước và Pháp luật (25/12/2023)

Theo Quyết định số 1745/QĐ-KHXH ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nhà nước và Pháp luật có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau: