•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Nhà nước và Pháp luật

20/10/2017
Theo Quyết định số 2056/QĐ-KHXH ngày 30/11/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Nhà nước và Pháp luật là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại Hà Nội, tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Institute of State and Law.

Chức năng   
Viện Nhà nước và Pháp luật có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, chính sách về xây dựng và phát triển nhà nước và pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng tri thức và phát triển nguồn nhân lực về luật học; tư vấn các vấn đề về nhà nước và pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu xã hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nhà nước và Pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt. 

- Nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật của Việt Nam và trên thế giới; lý luận về nhà nước và pháp luật; xã hội học pháp luật; nhà nước học và luật học so sánh.

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước, hệ thống chính trị và hoàn thiện hệ thống chính trị Việt Nam; về hệ thống pháp luật và cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp lý trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật; tham gia đào tạo đại học, sau đại học, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan khác ở trong nước và ngoài nước.

- Góp ý và phản biện khoa học các dự thảo văn bản pháp luật, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

- Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện. 

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và  của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học và các kiến thức khoa học về nhà nước và pháp luật.

- Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài chính, tài sản của Viện theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.