•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Nhà nước và Pháp luật

01/11/2021
Theo quy định tại Quyết định số 1270/QĐ-KHXH ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nhà nước và Pháp luật có các chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Chức năng

Viện Nhà nước và Pháp luật thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định và thực hiện đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về xây dựng và phát triển Nhà nước và pháp luật; tham gia đào tạo, bồi dưỡng tri thức và phát triển nguồn nhân lực về luật học; thực hiện hoạt động bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức và bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội;  thực hiện tư vấn chính sách, tư vấn pháp luật; cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của xã hội.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

 • Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kế hoạch dài hạn, 3 năm và hằng năm của Viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 • Nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam và thế giới; lý luận về nhà nước và pháp luật; chính sách pháp luật; triết học pháp luật; xã hội học pháp luật; tâm lý học pháp luật; nhà nước học và luật học so sánh.
 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về Nhà nước, hệ thống chính trị và hoàn thiện hệ thống chính trị Việt Nam; hệ thống pháp luật và cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam.
 • Kết hợp nghiên cứu với tham gia đào tạo đại học, sau đại học, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức theo sự phân công của Viện Hàn lâm và đề nghị của các tổ chức, cơ quan khác ở trong nước và nước ngoài.
 • Tham gia góp ý, phản biện khoa học các dự thảo văn bản pháp luật, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch Viện Hàn lâm và yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương.
 • Tổ chức tư vấn khoa học và cung cấp dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện.
 • Trao đổi học thuật, hợp tác với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong nước và quốc tế tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tham gia đào tạo và ứng dụng khoa học; tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.
 • Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến tri thức khoa học và các kết quả nghiên cứu khoa học về nhà nước và pháp luật.
 • Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, nhân sự theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; quản lý tài chính, tài sản của Viện theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân cấp, phân công, ủy quyền của Chủ tịch Viện Hàn lâm.