•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách Thư viện nhập năm 2018 (Phần 2) (22/02/2019)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập năm 2018 (phần 2). Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

Giới thiệu Danh mục sách Thư viện nhập năm 2018 (Phần 1) (29/01/2019)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập năm 2018. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

Mục lục Tạp chí Khoa học pháp lý từ năm 2010 đến 2017 (07/09/2018)

Mục lục Tạp chí Khoa học pháp lý từ năm 2010 đến 2017 trong tệp đính kèm. Độc giả muốn tìm hiểu nội dung, xin mời đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Mục lục Tạp chí Luật học từ năm 2014 đến 2017 (10/08/2018)

Mục lục Tạp chí Luật học từ năm 2014 đến 2017 trong tệp đính kèm. Độc giả muốn tìm hiểu nội dung, xin mời đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Mục lục Tạp chí Luật học từ năm 2010 đến 2013 (09/08/2018)

Mục lục Tạp chí Luật học từ năm 2010 đến 2013 trong tệp đính kèm. Độc giả muốn tìm hiểu nội dung, xin mời đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Mục lục Tạp chí Dân chủ và Pháp luật từ năm 2014 đến 2017 (08/08/2018)

Mục lục Tạp chí Dân chủ và Pháp luật từ năm 2014 đến 2017 trong tệp đính kèm. Độc giả muốn tìm hiểu nội dung, xin mời đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Mục lục Tạp chí Dân chủ và Pháp luật từ năm 2010 đến 2013 (07/08/2018)

Mục lục Tạp chí Dân chủ và Pháp luật từ năm 2010 đến 2013 trong tệp đính kèm. Độc giả muốn tìm hiểu nội dung, xin mời đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp từ năm 2010 đến 2017 (01/08/2018)

Mục lục Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp từ năm 2010 đến 2017 trong tệp đính kèm. Độc giả muốn tìm hiểu nội dung, xin mời đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 024.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!