•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật (20/10/2017)

Hội đồng khoa học Viện Nhà nước và Pháp luật là bộ phận tư vấn cho Viện trưởng. Các thành viên của Hội đồng khoa học do Viện trưởng quyết định sau khi được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt. Hội đồng khoa học của Viện hoạt động theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành.

Giới thiệu Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (20/10/2017)

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật là cơ quan ngôn luận của Viện Nhà nước và Pháp luật, là diễn đàn khoa học của ngành và của giới khoa học nghiên cứu về nhà nước và pháp luật.