Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (08/12/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ này 20/7/2021 của Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE