•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Giới thiệu sách “Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay”

Giới thiệu sách “Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam hiện nay” (04/01/2019)

Năm xuất bản:  2018

Tác giả cuốn sách là TS. Phạm Thị Hương Lan, nghiên cứu viên chính Phòng Luật Tài nguyên và Môi trường, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2018.
Giới thiệu sách chuyên khảo “Tư tưởng chính trị - pháp lý ở làng xã cổ truyền vùng đồng bằng Bắc bộ và ảnh hưởng đối với xã hội Việt Nam”

Giới thiệu sách chuyên khảo “Tư tưởng chính trị - pháp lý ở làng xã cổ truyền vùng đồng bằng Bắc bộ và ảnh hưởng đối với xã hội Việt Nam” (05/11/2018)

Năm xuất bản:  2018

Chủ biên cuốn sách là PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, Nghiên cứu viên cao cấp Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tháng 8 năm 2018.
Giới thiệu sách “Bình luận khoa học Luật Đất đai năm 2013”

Giới thiệu sách “Bình luận khoa học Luật Đất đai năm 2013” (23/04/2018)

Năm xuất bản:  2018

Chủ biên cuốn sách là TS. Phạm Thị Hương Lan, Trưởng phòng Phòng Luật Tài nguyên và Môi trường, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2018.
Giới thiệu sách “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay”

Giới thiệu sách “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay” (12/07/2017)

Năm xuất bản:  2017

Tác giả cuốn sách là TS. Bùi Đức Hiển, nghiên cứu viên Phòng Pháp luật Tài nguyên và Môi trường, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật ấn hành năm 2017.
Giới thiệu sách “Trách nhiệm về hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam: Cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh”

Giới thiệu sách “Trách nhiệm về hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam: Cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh” (05/05/2017)

Năm xuất bản:  2016

Cuốn sách do Nhà nước đặt hàng. Đồng chủ biên là PGS.TS. Nguyễn Như Phát và PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương. Sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tháng 12 năm 2016.
Giới thiệu sách “Bình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015”

Giới thiệu sách “Bình luận khoa học Luật Tố tụng hành chính năm 2015” (16/08/2016)

Năm xuất bản:  2016

Chủ biên cuốn sách là PGS.TS. Vũ Thư và ThS. Lê Thương Huyền, cán bộ nghiên cứu phòng NC Nhà nước pháp quyền, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành tháng 6/2016.
Giới thiệu sách “Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”

Giới thiệu sách “Cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế đối với các quan hệ thương mại ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn” (21/01/2016)

Năm xuất bản:  2015

Tác giả cuốn sách là TS. Dương Quỳnh Hoa, Trưởng phòng Pháp luật Dân sự, Viện Nhà nước và Pháp luật.
Giới thiệu sách “Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam”

Giới thiệu sách “Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam” (12/07/2015)

Năm xuất bản:  2014

Chủ biên cuốn sách là PGS.TS. Nguyễn Như Phát. Sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tháng 12 năm 2014. Tham gia viết sách này có các nhà khoa học: PGS.TS. Nguyễn Như Phát, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, PGS.TS. Vũ Thư, GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, TS. Lê Mai Thanh, TS. Đặng Vũ Huân, ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương, ThS, Lê Phương Hoa, ThS. Hoàng Kim Khuyên, ThS. Nguyễn Thị Hưng, ThS. Nguyễn Tư Long và NCV. Phạm Điềm.