•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Giới thiệu sách “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay”

Giới thiệu sách “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” (11/11/2022)

Năm xuất bản:  2022

Cuốn sách chuyên khảo này là kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn về hạn chế quyền con người ở Việt Nam hiện nay” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao cho TS. Nguyễn Linh Giang làm chủ nhiệm. Đề tài đã được nghiệm thu với kết quả xuất sắc.
Giới thiệu sách “Nhà nước và pháp luật dưới triều đại Lê Thánh Tông”

Giới thiệu sách “Nhà nước và pháp luật dưới triều đại Lê Thánh Tông” (20/05/2022)

Năm xuất bản:  2022

Cuốn sách do TS. Trương Vĩnh Khang, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nhà nước và Pháp luật biên soạn, được Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2022.
Giới thiệu sách “Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam”

Giới thiệu sách “Bảo đảm pháp lý thực hiện quyền của lao động di cư nội địa ở Việt Nam” (04/04/2022)

Năm xuất bản:  2021

Cuốn sách được hoàn thành trên cơ sở kết quả đề tài cấp Bộ cùng tên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do TS. Phạm Thị Thúy Nga chủ biên cùng tập thể tác giả là các nhà nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực luật lao động và luật an sinh xã hội biên soạn. Cuốn sách do Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành quý IV năm 2021.
Giới thiệu sách “Luật dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”

Giới thiệu sách “Luật dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” (28/03/2022)

Năm xuất bản:  2021

Cuốn sách do TS. Trần Văn Biên (Tổng biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật) chủ biên và tập thể tác giả biên soạn, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành quý IV năm 2021.
Giới thiệu sách “Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua”

Giới thiệu sách “Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua” (02/03/2022)

Năm xuất bản:  2021

Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Như Phát chủ biên và tập thể tác giả là các nhà nghiên cứu của Viện Nhà nước và Pháp luật biên soạn, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tháng 9 năm 2021.
Giới thiệu sách “Cơ sở lý luận và thực tiễn của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015”

Giới thiệu sách “Cơ sở lý luận và thực tiễn của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015” (01/03/2022)

Năm xuất bản:  2021

Tác giả cuốn sách là TS. Đinh Thế Hưng, nghiên cứu viên chính Phòng Pháp luật Hình sự, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành quý IV năm 2021.
Giới thiệu sách “Quyền về văn hóa”

Giới thiệu sách “Quyền về văn hóa” (18/06/2021)

Năm xuất bản:  2020

Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Vũ Công Giao và TS. Lã Khánh Tùng đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Tư pháp ấn hành năm 2020.
Giới thiệu sách “Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Giới thiệu sách “Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (12/03/2021)

Năm xuất bản:  2020

Cuốn sách do TS. Phạm Thị Hương Lan chủ biên và tập thể tác giả của Viện Nhà nước và Pháp luật biên soạn, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2020.