•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Hoạt động nghiên cứu lý luận về nhà nước, pháp luật và lịch sử nhà nước và pháp luật (20/10/2017)

Phân tổ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp quyền ra đời từ khi Tổ Luật học (tiền thân Viện Nhà nước và Pháp luật) được thành lập năm 1959. Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của Viện Nhà nước và pháp luật, chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật cũng đã trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau.

Hoạt động nghiên cứu Nhà nước pháp quyền (20/10/2017)

Nghiên cứu về Nhà nước, chính trị học, pháp quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như trong quản lý xã hội là một hướng nghiên cứu quan trọng, chủ yếu của Viện Nhà nước và Pháp luật trong suốt 50 năm qua. Đặc biệt, nhu cầu nghiên cứu được đẩy mạnh, gắn liền với sự phát triển của đất nước ta trong giai đoạn đổi mới từ năm 1986 đến nay.

Hoạt động nghiên cứu pháp luật kinh tế (20/10/2017)

Tổ chức nghiên cứu về pháp luật kinh tế được triển khai ngay từ khi thành lập Viện. Tuy nhiên, những đặc thù của điều kiện lịch sử đất nước và đội ngũ cán bộ nghiên cứu thời điểm đó, bộ phận nghiên cứu về pháp luật kinh tế được xác định trong cơ cấu tổ chức của Phân tổ Luật Dân sự.

Hoạt động nghiên cứu pháp luật hình sự (20/10/2017)

Tư pháp hình sự là lĩnh vực nghiên cứu đóng vai trò quan trọng của khoa học pháp lý nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện chính sách hình sự của Nhà nước ta qua mỗi giai đoạn cách mạng. Chính vì vậy, lĩnh vực tư pháp hình sự luôn được Viện Luật học thuộc thuộc Ủy ban Khoa học xã hội trước kia cũng như Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay luôn quan tâm và tổ chức nghiên cứu rất cơ bản và nghiêm túc.

Hoạt động nghiên cứu pháp luật dân sự (20/10/2017)

Tư pháp dân sự là một trong những định hướng nghiên cứu của Viện Nhà nước và pháp luật được quan tâm phát triển từ rất sớm, và dù có những bước thăng trầm nhưng vẫn in đậm dấu ấn lịch sử qua các công trình nghiên cứu của các bậc tiền bối, các cộng tác viên lão thành và tích cực của Viện Luật học. Có thể nói quá trình phát triển chuyên ngành tư pháp dân sự của Viện phần nào phản ánh sự phát triển khoa học pháp lý dân sự ở nước ta từ trước đến nay.

Hoạt động nghiên cứu luật quốc tế (20/10/2017)

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về luật quốc tế luôn được xác định và tiến hành phù hợp với các giai đoạn phát triển của các thời kỳ cách mạng dân tộc, đấu tranh thống nhất, xây dựng và phát triển đất nước.

Hoạt động nghiên cứu pháp luật môi trường (20/10/2017)

Phòng Pháp luật Môi trường là một trong những phòng nghiên cứu chủ chốt của Viện Nhà nước và Pháp luật. Phòng được giao nhiệm vụ nghiên cứu lĩnh vực chính là pháp luật môi trường, pháp luật đất đai và các lĩnh vực pháp luật tài nguyên khác. Bên cạnh đó, các thành viên trong phòng tham gia hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực khác như: lao động, an sinh xã hội, kinh tế, hành chính, lịch sử nhà nước và pháp luật, dân sự, nhà nước pháp quyền… liên quan đến lĩnh vực pháp luật môi trường và tài nguyên.

Hoạt động nghiên cứu pháp luật lao động và an sinh xã hội (20/10/2017)

Lao động và An sinh xã hội là hai những lĩnh vực lớn, được Đảng và Nhà nước thể chế thành các chính sách, pháp luật nhằm hướng vào mục tiêu phát triển con người, thúc đẩy công bằng và tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước. Chính vì vị trí, vai trò quan trọng đó đã đặt ra cho khối các cơ quan nghiên cứu khoa học phải xây dựng được luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chính sách, pháp luật về lao động và an sinh xã hội.