•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE
Đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Nhà nước “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp”

Đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài cấp Nhà nước “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp” (24/05/2019)

Sáng ngày 20/5/2019, tại Hội trường Viện Nhà nước và Pháp luật, đã diễn ra buổi đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở của Đề tài cấp Nhà nước do Viện Nhà nước và Pháp luật chủ trì, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là Chủ nhiệm.