•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Viện Nhà nước và Pháp luật

12/03/2018

Viện Nhà nước và Pháp luật đã trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển. Năm mươi năm - đó là cả một chặng đường dài không ngừng phấn đầu và trưởng thành về mọi mặt của tập thể cán bộ, viên chức, công chức Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Viện Nhà nước và Pháp luật trải qua bốn thời kỳ cơ bản:

       - Thời kỳ 1959 - 1967: Tháng 8 năm 1959, Tổ Luật học thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước - tiền thân của Viện Nhà nước và Pháp luật, được thành lập.  

      - Thời kỳ 1967 - 1986: Ngày 31/07/1969, trên cơ sở Tổ Luật học, Viện Luật học - một trong 5 viện thuộc cơ cấu tổ chức của Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, được thành lập theo Nghị định số 117/CP của Hội đồng Chính phủ.  

      - Thời kỳ 1986 - 2004: Ngày 13/05/1986, theo Nghị định số 64/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, Viện Luật học được đổi tên thành Viện Nhà nước và Pháp luật trực thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.  

      - Thời kỳ 2004 đến nay: Ngày 15/01/2004, theo Nghị định số 26/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Viện Nhà nước và Pháp luật trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Hiện nay, theo Quyết định số 2056/QĐ-KHXH ngày 30/11/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cơ cấu tổ chức của Viện bao gồm: 08 phòng nghiên cứu, 03 phòng chức năng, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Danh sách cụ thể như sau:

 

1. Các phòng nghiên cứu:

- Phòng Lý luận về Nhà nước và pháp luật

- Phòng Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

- Phòng Luật Hình sự

- Phòng Luật Dân sự

- Phòng Luật Quốc tế

- Phòng Luật Kinh tế

- Phòng Quyền con người và Luật về các vấn đề xã hội

- Phòng Luật Tài nguyên và Môi trường

2. Các phòng chức năng:

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

- Phòng Thông tin - Thư viện

3. Trung tâm Tư vấn pháp luật

4. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Nhà nước và Pháp luật

20/10/2017

Chức năng   
Viện Nhà nước và Pháp luật có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, chính sách về xây dựng và phát triển nhà nước và pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng tri thức và phát triển nguồn nhân lực về luật học; tư vấn các vấn đề về nhà nước và pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý theo yêu cầu xã hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

- Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Nhà nước và Pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt. 

- Nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật của Việt Nam và trên thế giới; lý luận về nhà nước và pháp luật; xã hội học pháp luật; nhà nước học và luật học so sánh.

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước, hệ thống chính trị và hoàn thiện hệ thống chính trị Việt Nam; về hệ thống pháp luật và cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam.

- Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp lý trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật; tham gia đào tạo đại học, sau đại học, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan khác ở trong nước và ngoài nước.

- Góp ý và phản biện khoa học các dự thảo văn bản pháp luật, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

- Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện. 

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu và các nhà khoa học; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và  của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học và các kiến thức khoa học về nhà nước và pháp luật.

- Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài chính, tài sản của Viện theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hoạt động nghiên cứu lý luận về nhà nước, pháp luật và lịch sử nhà nước và pháp luật (20/10/2017)

Phân tổ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và pháp quyền ra đời từ khi Tổ Luật học (tiền thân Viện Nhà nước và Pháp luật) được thành lập năm 1959. Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của Viện Nhà nước và pháp luật, chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật cũng đã trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau.

Hoạt động nghiên cứu Nhà nước pháp quyền (20/10/2017)

Nghiên cứu về Nhà nước, chính trị học, pháp quyền trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như trong quản lý xã hội là một hướng nghiên cứu quan trọng, chủ yếu của Viện Nhà nước và Pháp luật trong suốt 50 năm qua. Đặc biệt, nhu cầu nghiên cứu được đẩy mạnh, gắn liền với sự phát triển của đất nước ta trong giai đoạn đổi mới từ năm 1986 đến nay.

Hoạt động nghiên cứu pháp luật kinh tế (20/10/2017)

Tổ chức nghiên cứu về pháp luật kinh tế được triển khai ngay từ khi thành lập Viện. Tuy nhiên, những đặc thù của điều kiện lịch sử đất nước và đội ngũ cán bộ nghiên cứu thời điểm đó, bộ phận nghiên cứu về pháp luật kinh tế được xác định trong cơ cấu tổ chức của Phân tổ Luật Dân sự.

Hoạt động nghiên cứu pháp luật hình sự (20/10/2017)

Tư pháp hình sự là lĩnh vực nghiên cứu đóng vai trò quan trọng của khoa học pháp lý nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện chính sách hình sự của Nhà nước ta qua mỗi giai đoạn cách mạng. Chính vì vậy, lĩnh vực tư pháp hình sự luôn được Viện Luật học thuộc thuộc Ủy ban Khoa học xã hội trước kia cũng như Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hiện nay luôn quan tâm và tổ chức nghiên cứu rất cơ bản và nghiêm túc.