•  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Luật Quy hoạch năm 2017 (15/01/2018)

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=192206