•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ năm 2023 - 2024

31/05/2022
Ngày 28/05/2022, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ sẽ triển khai trong năm 2023 - 2024.

Các nhà khoa học của Viện đã đăng ký 07 đề tài cấp Bộ thực hiện trong năm 2023 và 2024. Bản thuyết minh của mỗi đề tài gồm các phần chính sau:

-        Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài;

-        Tổng quan tình hình nghiên cứu;

-        Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể;

-        Nội dung chính của đề tài;

-        Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu.

 

Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài cấp Bộ của TS. Nguyễn Linh Giang (ngồi giữa)

 

Sau khi chủ nhiệm đề tài trình bày, các hội đồng xét duyệt với 05 thành viên đã đưa ra những nhận xét, góp ý và đánh giá cụ thể cho từng thuyết minh đề tài. Nhìn chung, các bản thuyết minh đề tài đã đạt những yêu cầu cơ bản làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đề tài. Với một số đề tài, các hội đồng xét duyệt đề nghị các chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để bản thuyết minh đáp ứng được yêu cầu của một đề tài cấp Bộ. Các chủ nhiệm đề tài đã chủ động trao đổi cũng như tiếp thu các ý kiến của hội đồng về các vấn đề liên quan đến chủ đề, cách thức triển khai, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu của đề tài,...

 

Danh sách cụ thể các đề tài khoa học cấp Bộ năm 2023 - 2024:

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

TS. Phan Thanh Hà

2

Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng phương thức trọng tài và tòa án ở Việt Nam hiện nay trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

TS. Dương Quỳnh Hoa

3

Áp dụng pháp luật quốc tế trong phòng ngừa, giải quyết chiến tranh phức hợp

TS. Nguyễn Linh Giang

4

Thể chế pháp luật đối với kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam

ThS. Ngô Vĩnh Bạch Dương

5

Chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay

TS. Hoàng Kim Khuyên

6

Cải cách tư pháp hình sự ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

TS. Đinh Thế Hưng

7

Báo cáo thường niên 2023: Đánh giá 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

TS. Lê Thương Huyền