•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Danh mục luận văn, luận án chuyên ngành dân sự - kinh tế năm 1996

21/05/2012
1. Biểu ghi: 000101 / vie (VN)
Môn loại: Luật dân sự
Nguyễn Thanh Giang
Bàn về việc định danh khái niệm bất động sản và động sản trong các giao dịch dân sự : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thanh Giang . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 83 tr.

Chuyên ngành: Luật dân sự
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Gs. Ts. Đào Trí úc
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 1
Từ khoá  : Bất động sản, Giao dịch dân sự, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Bất động sản và động sản, những khái niệm pháp lý. Ch2: Sự vận động của bất động sản và động sản trong các giao dịch dân sự. Ch3: Một số kiến nghị.


2. Biểu ghi: 000102 / vie (VN)
Môn loại: Luật dân sự
Nguyễn Huyền Cường
Hợp đồng kinh tế và phân loại hợp đồng kinh tế trong điều kiện của nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Huyền Cường . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 83 tr.

Chuyên ngành: Luật dân sự
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 2
Từ khoá  : Hợp đồng kinh tế, Kinh tế thị trường, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Khái niệm hợp đồng kinh tế. Ch2: Phân loại hợp đồng kinh tế.


3. Biểu ghi: 000105 / vie (VN)
Môn loại: Luật quốc tế
Phan Trung Hoài
Xung đột pháp luật trong quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn thạc sĩ Luật học / Phan Trung Hoài . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 120 tr.

Chuyên ngành: Luật dân sự
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Đinh Ngọc Vượng
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 5
Từ khoá  : Xung đột pháp luật, Tư pháp quốc tế, Thương mại quốc tế
Giới thiệu ND  : Ch1: Một số vấn đề lý luận về xung đột pháp luật trong quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài. Ch2: Một số biểu hiện xung đột pháp luật trong thực tiễn giải quyết các tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.


4. Biểu ghi: 000121 / vie (VN)
Môn loại: Luật dân sự
Trần Thị Nghĩa
Hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở. Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua công tác xét xử các tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Thị Nghĩa . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 122 tr.

Chuyên ngành: Luật dân sự
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Đình Hảo
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 21
Từ khoá  : Hợp đồng mua bán, Nhà ở, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: cơ sở lý luận và pháp luật về hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở. Ch2: Các tranh chấp có liên quan đến hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà trong thực tiễn ở Hà nội và cách giải quyết.


5. Biểu ghi: 000130 / vie (VN)
Môn loại: Luật hôn nhân và gia đình
Nguyễn Thăng Cường
Chia tài sản chung của vợ chồng khi chấm dứt hôn nhân bằng ly hôn : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thăng Cường . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 78 tr.

Chuyên ngành: Luật dân sự
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Đinh Ngọc Hiện
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 30
Từ khoá  : Tài sản, Ly hôn, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Chế định về tài sản chung của vợ chồng theo qui định của pháp luật Việt Nam. Ch2: Ly hôn và việc chấm dứt chế độ tài sản chung của vợ chồng bằng việc phân chia tài sản chung.

6. Biểu ghi: 000104 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Trần Mạnh Linh
Công ty thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Mạnh Linh . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 98 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 4
Từ khoá  : Công ty, Đăng ký kinh doanh, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Những nhân tố xã hội và cơ sở của quá trình hình thành. Ch2: Thủ tục thành lập công ty. Ch3: Đăng ký kinh doanh.


7. Biểu ghi: 000106 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Nguyễn Thị Việt Hương
Quản lý nhà nước về kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Việt Hương . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 101 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Trọng Hựu
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 6
Từ khoá  : Quản lý kinh tế, Kinh tế thị trường, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường. Ch2: Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế và những phương hướng cơ bản nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.


8. Biểu ghi: 000107 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Lê Văn Hưng
Những khía cạnh pháp lý trong việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước : Luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Văn Hưng . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 105 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Đình Hảo
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 7
Từ khoá  : Doanh nghiệp nhà nước, Cổ phần hoá, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Một số vấn đề lý luận chung về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Ch2: Những vấn đề pháp lý về nội dung cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Ch3: Những vấn đề pháp lý về tổ chức thực hiệncổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.


9. Biểu ghi: 000108 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Lê Thị Châu
Quyền sở hữu tài sản của công ty : Luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thị Châu . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 94 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Đình Hảo
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 8
Từ khoá  : Quyền sở hữu, Tài sản, Công ty, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Nguồn gốc, căn cứ xác lập, thực hiện và chấm dứt quyền sở hữu tài sản của công ty. Ch2: Đặc trưng pháp lý của quá trình xác lập, thực hiện và chấm dứt quyền sở hữu trong một số loại hình công ty. Ch3: Sự điều chỉnh pháp luật hiện hành về quyền sở hữu tài sản của công ty ở nước ta.


10. Biểu ghi: 000110 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Lê Thanh Bình
Hợp đồng kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta : Luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thanh Bình . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 55 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Hoàng Thế Liên
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 10
Từ khoá  : Hợp đồng kinh tế, Kinh tế thị trường, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Lý luận về mối quan hệ giữa cơ chế kinh tế với luật pháp về hợp đồng kinh tế nói chung và trong kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước nói riêng. Ch2: Những nội dung cơ bản của chế định hợp đồng kinh tế theo pháp luật hiện hành ở nước ta. Ch3: Những suy nghĩ góp phần hoàn thiện chế định hợp đồng kinh tế.


11. Biểu ghi: 000112 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Đặng Thị Bích Liễu
Trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp kinh tế bằng con đường trọng tài trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Đặng Thị Bích Liễu . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 86 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Đình Hảo
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 12
Từ khoá  : Tranh chấp kinh tế, Trọng tài kinh tế, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Vai trò, vị trí việc giải quyết các tranh chấp kinh tế bằng con đường trọng tài trong nền kinh tế thị trường. Ch2: Thực trạng của việc giải quyết các tranh chấp kinh tế bằng con đường trọng tài và những yếu tố chi phối đến việc thiêt lập trình tự thủ tục giải quyết các tranh chấp kinh tế bằng con đường trọng tài trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Ch3: Nội dung của trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp kinh tế bằng con đường trọng tài trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.


12. Biểu ghi: 000113 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Đào Hoàng Mỹ
Khu chế xuất ở Việt Nam. Những vấn đề pháp lý cơ bản : Luận văn thạc sĩ Luật học / Đào Hoàng Mỹ . - TP HCM : Viện NN và PL, 1995 . - 124 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Đinh Ngọc Vượng
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 13
Từ khoá  : Khu chế xuất, Đầu tư, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Khái niệm khu chế xuất và việc thành lập khu chế xuất ở Việt Nam. Ch2: Những vấn đề pháp lý cơ bản của việc thành lập và hoạt động của khu chế xuất ở Việt Nam.


13. Biểu ghi: 000114 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Đặng Văn Tường
Hợp đồng dịch vụ tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Đặng Văn Tường . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 60 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Trọng Hựu
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 14
Từ khoá  : Hợp đồng kinh tế, Sản xuất nông nghiệp, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Khái niệm về hợp đồng dịch vụ tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Ch2: Chế định pháp luật hợp đồng kinh tế trong lĩnh vực tưới tiêu nước.


14. Biểu ghi: 000115 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Nguyễn Việt Vương
Trình tự, thủ tục pháp lý của việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Việt Vương . - TP HCM : Viện NN và PL, 1996 . - 133 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Đình Hảo
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 15
Từ khoá  : Phá sản, Doanh nghiệp, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: phá sản doanh nghiệp và pháp luật về phá sản doanh nghiệp. Ch2: Trình tự và thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp. Ch3: Những vấn đề đặt ra trong việc áp dụng trình tự, thủ tục pháp lý của việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp.


15. Biểu ghi: 000117 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Nguyễn Văn Thái
Địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn theo luật công ty ở nước ta hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Thái . - TP HCM : Viện NN và PL, 1996 . - 88 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Trọng Hựu
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 17
Từ khoá  : Công ty, Công ty TNHH, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Cơ sở lý luận về địa vị pháp lý công ty trách nhiệm hữu hạn ở Việt Nam hiện nay. Ch2: Những nội dung cơ bản trong địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn theo pháp luật hiện hành. Ch3: Vấn đề hoàn thiện địa vị pháp lý của công ty trách nhiệm hữu hạn ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.


16. Biểu ghi: 000118 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Nguyễn Đình Hồng
Địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Đình Hồng . - TP HCM : Viện NN và PL, 1996 . - 96 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Trọng Hựu
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 18
Từ khoá  : Doanh nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: cơ sở lý luận địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ch2: Hoàn thiện địa vị pháp lý của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.


17. Biểu ghi: 000119 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Nguyễn Văn Hoà
Pháp luật về phá sản doanh nghiệp Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Hoà . - TP HCM : Viện NN và PL, 1996 . - 82 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 19
Từ khoá  : Phá sản, Phá sản doanh nghiệp, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: sự cần thiết ban hành và vai trò vị trí của pháp luật về phá sản doanh nghiệp Việt Nam. Ch2: Những nội dung cơ bản của luật phá sản doanh nghiệp. Ch3: Hoàn thiện và bảo đảm hiệu lực của pháp luật về phá sản doanh nghiệp Việt Nam.


18. Biểu ghi: 000120 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Phạm Anh Tuấn
Vai trò của hợp đồng kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Anh Tuấn . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 107 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Trọng Hựu
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 20
Từ khoá  : Hợp đồng kinh tế, Kinh tế thị trường, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Cơ sở lý luận của việc xác lập vai trò của hợp đồng kinh tế trong nền kinh tế thị trường. Ch2: Vai trò của hợp đồng kinh tế và phương hướng cơ bản nhằm nâng cao vai trò của hợp đồng kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.


19. Biểu ghi: 000122 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Nguyễn Văn Huyên
Những vấn đề cơ bản về hợp đồng kinh tế ở nước ta hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Huyên . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 116 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 22
Từ khoá  : Hợp đồng kinh tế, Doanh nghiệp, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Những vấn đề lý luận về hợp đồng kinh tế. Ch2: Ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế.


20. Biểu ghi: 000124 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Hoàng Thị Mỹ Đức
Địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Hoàng Thị Mỹ Đức . - TP HCM : Viện NN và PL, 1996 . - 96 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Trọng Hựu
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 24
Từ khoá  : Doanh nghiệp tư nhân, Kinh tế thị trường, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: cở sở lý luận về địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Ch2: địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.


21. Biểu ghi: 000125 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Nguyễn Triều Hoa
Luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Triều Hoa . - TP HCM : Viện NN và PL, 1996 . - 90 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Trọng Hựu
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 25
Từ khoá  : Phá sản, Doanh nghiệp, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Những nhận thức cơ bản về Luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam. Ch2: Luật phá sản doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.


22. Biểu ghi: 000126 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Nguyễn Văn Hoà
Pháp luật về phá sản doanh nghiệp Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Hoà . - TP HCM : Viện NN và PL, 1996 . - 82 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 26
Từ khoá  : Phá sản, Phá sản doanh nghiệp, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Sự cần thiết ban hành và vai trò vị trí của pháp luật về phá sản doanh nghiệp Việt Nam. Ch2: Những nội dung cơ bản của luật phá sản doanh nghiệp. Ch3: Hoàn thiện và bảo đảm hiệu lực của pháp luật về phá sản doanh nghiệp Việt Nam.


23. Biểu ghi: 000127 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Pháp luật về phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Minh Ngọc . - TP HCM : Viện NN và PL, 1996 . - 80 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Nguyễn Như Phát
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 27
Từ khoá  : Phá sản, Phá sản doanh nghiệp, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Luật phá sản doanh nghiệp - Một đòi hỏi cấp bách của nền kinh tế thị trường Việt Nam. Ch2: Một số nội dung cơ bản của Luật phá sản doanh nghiệp. Ch3: Một số kiến nghị nhằm cụ thể hoá và bảo đảm tính hiệu lực của luật phá sản doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.


24. Biểu ghi: 000128 / vie (VN)
Môn loại: Luật đất đai
Đào Ngọc Dũng
Quyền sở hữu toàn dân về đất đai và quyền sử dụng đất ở nước ta trong giai đoạn hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Đào Ngọc Dũng . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 64 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Trọng Hựu
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 28
Từ khoá  : Quyền sở hữu, Quyền sử dụng đất , Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Quyền sở hữu toàn dân về đất đai. Ch2: Quyền sử dụng đất đai.


25. Biểu ghi: 000129 / vie (VN)
Môn loại: Luật lao động
Nguyễn Vương Khâm
Thoả ước lao động tập thể trong Bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Vương Khâm . - H. : Viện NN và PL, 1996 . - 66 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Lê Minh Thông
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 29
Từ khoá  : Thoả ước lao động, Tranh chấp lao động, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Vị trí, vai trò của thoả ước lao động tập thể. Ch2: Nội dung trình tự, thủ tục ký kết thoả ước lao động tập thể. Ch3: Thực hiện thoả ước lao động tập thể.


26. Biểu ghi: 000131 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Nguyễn Ngọc Hưng
Trình tự thủ tục pháp lý của việc giải quyết các tranh chấp kinh tế bằng con đường tài phán trọng tài ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Ngọc Hưng . - TP HCM : Viện NN và PL, 1996 . - 63 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Đình Hảo
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 31
Từ khoá  : Trọng tài kinh tế, Tranh chấp kinh tế, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Vai trò vị trí của trọng tài kinh tế trong việc giải quyết các tranh chấp kinh tế. Ch2: Trình tự thủ tục tố tụng trong trọng tài kinh tế, so sánh với thủ tục tố tụng tại toà kinh tế Việt Nam và trọng tài nước ngoài. Ch3: Hoàn thiện hệ thống trọng tài kinh tế ở nước ta.


27. Biểu ghi: 000132 / vie (VN)
Môn loại: Luật kinh tế
Lê Công Đồng
Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế bằng toà án trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Công Đồng . - TP HCM : Viện NN và PL, 1996 . - 85 tr.

Chuyên ngành: Luật kinh tế
Mã số: 50515
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NN và PL
Người hướng dẫn: Pgs. Ts. Trần Đình Hảo
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN và PL. LADS 32
Từ khoá  : Vụ án kinh tế, Toà án kinh tế, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: sự cần thiết của việc thành lập toà án kinh tế và ban hành pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế. Ch2: Những nội dung cơ bản của thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế bằng toà án. Ch3: Một số kiến nghị đề xuất nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các qui định pháp luật về việc thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế bằng con đường toà án.