•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Danh mục luận văn, luận án chuyên ngành luật nhà nước năm 1996

21/05/2012
1. Biểu ghi: 000001 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Nguyễn Hồng Vinh
Họat động kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Hồng Vinh . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 89 tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Ts Lê Hữu Thể
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 1
Từ khoá  : Hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát, Bộ máy nhà nước, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch.1 : Viện kiểm sát nhân dân và hoạt động kiểm sát tuân theo pháp luật: Sự xuất hiện cơ quan viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước ta. Chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện KSND. Thực trạng hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Viện KSND. Ch. 2: Một số kiến nghị giải pháp về tăng cường hoạt động  kiểm sát việc tuân theo pháp luật trước tình hình mới.


2. Biểu ghi: 000004 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Võ Gia Phúc
Về quyền con người và quyền công dân : Luận văn thạc sĩ Luật học / Võ Gia Phúc . - H. : Viện NNPL, 1995 . - 137

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 5.04.03
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Lê Minh Thông
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 4
Từ khoá  : Quyền con người, Quyền công dân, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Khái lược lịch sử và lý luận về quyền con người và quyền công dân. 1. Các học thuyết về pháp luật và vấn đề quyền con người, quyền công dân. 2.Khái niệm và những nội dung cơ bản của quyền con người, quyền công dân... Ch2: Quyền con người và quyền công dân theo pháp luật Việt Nam.


3. Biểu ghi: 000005 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước; Luật hành chính
Vũ Trọng Khang
Tổ chức và họat động của tòa án hành chính tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Luật học / Vũ Trọng Khang . - H. : Viện NNPL, 1996 . - 104 tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số:
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Gs.Ts. Đào Trí úc
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 5
Từ khoá  : Tòa án hành chính, Vụ án hành chính, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch.1 : Vị trí và vai trò của Tòa án hành chính. Khái niệm tòa án hành chính. Vị trí và vai trò của tòa án hành chính. Xây dựng tòa án hành chính tại Việt Nam. Ch2: Tổ chức và họat động của tòa án hành chính tại Việt Nam. Hệ thống tổ chức tòa án hành chính. Thẩm quyền và thủ tục giải quyết các vụ án hành chính...


4. Biểu ghi: 000006 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Trần Ngọc Nga
Công chứng nhà nước: Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở nước ta : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Ngọc Nga . - H. : Viện NNPL, 1996 . - 108 tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Lê Minh Thông
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 6
Từ khoá  : Công chứng, Quản lý công chứng, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch. 1: Sự hình thành và phát triển công chứng ở nước ta. Ch2: Những vấn đề về đặc điểm, giá trị, phạm vi và tổ chức họat động của công chứng Nhà nước. Ch3: Phương hướng đổi mới tổ chức và họat động của cơ quan công chứng Nhà nước trước tình hình mới.


5. Biểu ghi: 000007 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Đoàn Văn Huy
Tổ chức luật sư ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Luật học / Đòan Văn Huy . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật . - 77

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Trần Trọng Hựu
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 7
Từ khoá  : Luật sư, Tố tụng hình sự, Tổ chức luật sư, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Tổ chức luật sư và họat động luật sư ở Việt Nam. Tổ chức và họat động luật sư ở Việt Nam hiện nay. Thực trạng văn bản pháp luật về tổ chức luật sư và tư vấn pháp luật ở Việt Nam. Vị trí, vai trò của luật sư trong tố tụng. Địa vị pháp lý của luật sư trong tố tụng hình sự. Ch2: Phương pháp hòan thiện tổ chức luật sư và tư vấn pháp luật ở Việt Nam.


6. Biểu ghi: 000008 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Nguyễn Thị Hồng Liên
Quản lý hộ tịch tại thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Hồng Liên . - H. : , 1996 . - 84tr

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Bùi Xuân Đức
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 8
Từ khoá  : Hộ tịch, Quản lý hộ tịch, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Khái niệm, nội dung quản lý hộ tịch. Khái niệm hộ tịch. Nội dung quản lý hộ tịch ở nước ta. Ch2: Quản lý hộ tịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Ch3: Hòan thiện quản lý hộ tịch tại thành phố Hồ Chí Minh.


7. Biểu ghi: 000009 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Trần Hiên
Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật (kiểm sát chung) của Viện kiểm sát nhân dân (lý luận và thực tiễn) : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Hiên . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 75tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Lê Minh Thông
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 9
Từ khoá  : Kiểm sát, Viện kiểm sát, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Công tác kiểm sát chung, một hình thức họat động quan trọng của Viện kiểm sát nhân dân. Họat động kiểm sát chung của viện kiểm sát nhân dân. Ch2: Họat động kiểm sát chung của Viện kiểm sát nhân dân. Ch3: Phương hướng nâng cao hiệu quả họat động của công tác kiểm sát chung của Viện kiểm sát nhân dân.


8. Biểu ghi: 000010 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Trương Thị Hòa
Họat động tư vấn pháp luật và quản lý nhà nước đối với họat động tư vấn pháp luật qua thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trương Thị Hòa . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 155tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Đinh Ngọc Vượng
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 10
Từ khoá  : Tư vấn pháp luật, Luật sư, Dịch vụ pháp lý, Quản lý nhà nước, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Australia
Giới thiệu ND  : Ch1: Thực tiễn họat động tư vấn pháp luật và quản lý nhà nước đối với họat động tư vấn pháp luật tại thành phố. Ch2: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò của họat động tư vấn pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 1. Một số nhân thức lý luận cơ bản về quản lý nhà nước đối với họat động dịch vụ tư vấn pháp luật. Một số kinh nghiệm từ thực tiễn họat động và quản lý nghề luật sư, tư vấn pháp luật ở Austria, Pháp, Malaysia, Thái Lan...


9. Biểu ghi: 000011 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Nguyễn Đức
Đổi mới tổ chức và họat động của chính quyền địa phương nước ta hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Đức . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 114tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Trần Trọng Hựu
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 11
Từ khoá  : Chính quyền địa phương, Bộ máy nhà nước, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Vị trí của chính quyền địa phương trong bộ máy nhà nước. Ch2: Tổ chức và họat động của chính quyền địa phương. Ch3: Phương hướng đổi mới tổ chức và họat động của chính quyền địa phương nước ta hiện nay.


10. Biểu ghi: 000012 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Nguyễn Văn Lâm
Tham nhũng và cơ chế pháp lý hành chính - nhà nước cơ bản để phòng, chống tham nhũng : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Lâm . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 87tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Gs.Ts. Đào Trí úc
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 12
Từ khoá  : Tham nhũng, Chống tham nhũng, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Một số vấn đề chung về tham nhũng. Khái niệm về tham nhũng. Thực trạng và nguyên nhân của tình trạng tham nhũng ở nước ta (1991-1995). Ch2: Nội dung cơ chế pháp lý hành  chính - nhà nước để phòng, chống tham nhũng.


11. Biểu ghi: 000013 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước; Luật đất đai
Bùi Văn Hoàn
Đổi mới tổ chức quản lý nhà nước về nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ Luật học / Bùi Văn Hòan . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 92tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nướcLuật đất đai
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Bùi Xuân Đức
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 13
Từ khoá  : Quản lý nhà nước, Quản lý đất đai, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Quản lý nhà nước về nhà đất và tổ chức quản lý về nhà đất. Ch2: Tổ chức quản lý nhà nước về nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Ch3: Đổi mới tổ chức quản lý nhà nước về nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh.


12. Biểu ghi: 000014 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Nguyễn Xuân Chiến
Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất của nhà nước ta : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Xuân Chiến . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 93tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Gs.Ts. Đào Trí úc
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 14
Từ khoá  : Tư tưởng Hồ Chí Minh, Bản chất nhà nước, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Vị trí, vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất nhà nước trong hệ thống lý luận về nhà nước.1. Nguồn gốc và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước. Tư tưởng Hồ Chí Minh và việc xây dựng và củng cố chính quyền nhà nước ta từ năm 1945 đến nay.  Ch2: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất nhà nước ta


13. Biểu ghi: 000015 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Lương Xuân Khải
Đổi mới tổ chức quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bưu chính viễn thông trong giai đọan hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Lương Xuân Khải . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 82tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Bùi Xuân Đức
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 15
Từ khoá  : Quản lý nhà nước, Quản lý bưu chính viễn thông, Bưu chính viễn thông, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Khái niệm, nội dung, hình thức quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bưu chính viễn thông. Ch2: Tổ chức quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bưu chính viễn thông ở nước ta. Ch3: Đổi mới tổ chức quản lý trong giai đọan hiện nay.


14. Biểu ghi: 000016 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Trần Văn Hạnh
Quản lý nhà nước về hộ tịch (Những vấn đề lý luận và thực tiễn) : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Văn Hạnh . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 110tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Lê Minh Thông
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 17
Từ khoá  : Hộ tịch, Quản lý hộ tịch, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Hộ tịch và vấn đề quản lý hộ tịch. 1. Khái quát chung về hộ tịch. 2. Lịch sử phát triển của chế độ hộ tịch ở Việt Nam. 3. Quản lý nhà nước về hộ tịch. Ch2: Nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hộ tịch trong các điều kiện hiện nay ở nước ta.


15. Biểu ghi: 000017 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Nguyễn Xuân Toản
Quản lý nhà nước đối với người nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Xuân Tỏan . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 137tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Đing Ngọc Vượng
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 18
Từ khoá  : Người nước ngoài, Quản lý nhà nước, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Người nước ngoài ở Việt Nam - đối tượng của quản lý nhà nước. Ch2: Nội dung quản lý nhà nước đối với người nước ngoài tại Việt Nam.  Ch3: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với người nước ngoài ở Việt Nam hiện nay.


16. Biểu ghi: 000018 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Phạm Thanh Vân
Quyền bình đẳng nam nữ trong pháp luật Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Luật học / Phạm Thanh Vân . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 90tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Đinh Ngọc Vượng
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 19
Từ khoá  : Bình đẳng nam nữ, Quyền bình đẳng, Quyền phụ nữ, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Tư tưởng bình đẳng nam nữ và chính sách pháp luật về bình đẳng nam nữ. 1. Tư tưởng chính trị-pháp lý về quyền bình đẳng giữa nam và nữ. 2. Khái niệm bình đẳng và quyền bình đẳng giữa nam và nữ...Ch2: Pháp luật Việt Nam hiện hành và quyền bình đẳng nam nữ.


17. Biểu ghi: 000019 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Nguyễn Văn Vụ
Tòa án trong bộ máy nhà nước : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Vụ . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 96tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Nguyễn Đăng Dung
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 20
Từ khoá  : Tòa án, Bộ máy nhà nước, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Sự ra đời và phát triển của Tòa án nhân dân trong các Hiến pháp trước đây (trong cơ chế cũ)Ch2: Hệ thống tòa án nhân dân theo Hiến pháp hiện hành (của cơ chế mới - cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước). Ch3: Mối quan hệ giữa tòa án nhân dân với các cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội khác.


18. Biểu ghi: 000020 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Trần Văn Thanh
Họat động chỉ đạo, điều hành trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân nước ta : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Văn Thanh . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 123tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Ts. Khuất Văn Nga
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 21
Từ khoá  : Viện kiểm sát, Bộ máy nhà nước, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Khái quát về họat động chỉ đạo, điều hành trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân nước ta. Ch2: Nội dung của họat động chỉ đạo, điều hành trong hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân. Ch3: Phương hướng tăng cường hiệu lực của họat động chỉ đạo, điều hành trong hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân ở nước ta.


19. Biểu ghi: 000021 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Chu Văn Thịnh
Tổ chức và hoạt động của ban tư pháp xã, phường, thị trấn (lý luận-thực tiễn) : Luận văn thạc sĩ Luật học / Chu Văn Thịnh . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 58tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Lê Minh Thông
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 22
Từ khoá  : Ban tư pháp, Chính quyền địa phương, Quản lý tư pháp, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1:Vị trí vai trò của Ban Tư pháp trong hệ thống cơ quan quản lý Tư pháp. Ch2:Thực trạng và phương hướng tăng cường tổ chức và hoạt động của ban tư pháp xã, phường, thị trấn...


20. Biểu ghi: 000022 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Nguyễn Thức Bảo
Hoạt động của chính quyền địa phương cấp tỉnh trong việc đảm bảo pháp chế XHCN : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thức Bảo . - H. : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 87tr.

Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Lê Minh Thông
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 23
Từ khoá  : Chính quyền địa phương, Pháp chế XHCN, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Vị trí, vai trò của chính quyền cấp tỉnh trong việc bảo đảm pháp chế XHCN Ch2: Hình thức và phương pháp bảo đảm pháp chế XHCN.


21. Biểu ghi: 000023 / vie (VN)
Môn loại: Luật nhà nước
Nguyễn Văn Hợp
Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền phường ở nước ta hiện nay : Luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Văn Hợp . - Tp.HCM : Viện Nhà nước và pháp luật, 1996 . - 103tr.
Chuyên ngành: Luật nhà nước
Mã số: 50505
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước và pháp luật
Người hướng dẫn: Pgs.Ts. Lê Minh Thông
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 24
Từ khoá  : Tổ chức bộ máy, Chính quyền cơ sở, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Vị trí của chính quyền phường trong cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước. Ch2: Thực trạng và phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền phường.


22. Biểu ghi: 000024 / vie (VN)
Môn loại: Luật Nhà nước
Phạm Xuân Phương
Quản lý Nhà nước đối với công tác tuyên truyền - phổ biến và giáo dục pháp luật. : Luận văn thạc sĩ Luật học /  Phạm Xuân Phương . - H. : Viện NN PL, 1996 . - 84 tr.

Chuyên ngành: Luật Nhà nước
Mã số: 5.05.05
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện NNPL
Người hướng dẫn: PTS. Đinh Ngọc Vượng
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN PL.  LANN 25
Từ khoá  : Quản lý Nhà nước, Giáo dục pháp luật, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch 1: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở nước ta hiện nay và sự quản lý Nhà nước. Ch 2: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.


23. Biểu ghi: 000025 / vie (VN)
Môn loại: Luật Nhà nước
Phạm Quốc Tế
Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã ở nước ta hiện nay. / luận văn thác sĩ Luật học . - Tp.HCM : Viện NN PL, 1996 . - 116 tr.
Chuyên ngành: Luật Nhà nước
Mã số: 5.05.05
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước Pháp luật.
Người hướng dẫn: PTs. Bùi Xuân Đức
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NNPL. LANN 26
Từ khoá  : Chính quyền địa phương, Chính quyền cơ sở, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Vị trí của chính quyền xã trong hệ thống chính quyền địa phương ở nước ta. Ch2: Tổ chức và hoạt động của chính quyền xã. Ch3: phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã.


24. Biểu ghi: 000026 / vie (VN)
Môn loại: Luật Nhà nước
Trần Văn Tám
Tổ chức và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội trong thời kỳ đổi mới : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trần Văn Tám . - H. : Viện Nhà nước Pháp luật , 1996 . - 72 tr.

Chuyên ngành: Luật Nhà nước
Mã số: 5.05.05
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước Pháp luật.
Người hướng dẫn: PTs. Phan Trung Lý
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN PL. LANN 27
Từ khoá  : Quốc hội, Đại biểu quốc hội, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Vị trí, vai trò của đoàn đại biểu quốc hội.  Ch2: Nội dung hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội. Ch3: Những giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội.


25. Biểu ghi: 000027 / vie (VN)
Môn loại: Luật Nhà nước
Trịnh Thị Bích
Tăng cường hiệu quả quyết định quản lý hành chính nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ Luật học / Trịnh Thị Bích . - Tp.HCM. : Viện Nhà nước Pháp luật , 1996 . - 85 tr.

Chuyên ngành: Luật Nhà nước
Mã số: 5.05.05
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước Pháp luật.
Người hướng dẫn: PGs.PTs. Trần Trọng Hựu
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN PL. LANN 28
Từ khoá  : Quản lý hành chính, Quyết định hành chính, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Những vấn đề lý luận về quyết định quản lý hành chính Nhà nước. Ch2: Tăng cường hiệu quả quyết định quản lý hành chính và việc áp dụng vấn đề tại Tp.HCM.


26. Biểu ghi: 000028 / vie (VN)
Môn loại: Luật Nhà nước
Châu Xi
Vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng chính quyền nhân dân tại Tp.HCM : Luận văn thạc sĩ Luật học / Châu Xi . - Tp.HCM : Viện Nhà nước Pháp luật , 1996 . - 70 tr.

Chuyên ngành: Luật Nhà nước
Mã số: 5.05.05
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước Pháp luật.
Người hướng dẫn: PTs. Bùi Xuân Đức
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN PL. LANN 29
Từ khoá  : Mặt trận tổ quốc, Chính quyền nhân dân, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Vị trí của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta. Ch2: Hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng chính quyền nhân dân tại Tp.HCM. Ch3: Phương hướng tăng cường vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng chính quyền nhân dân tại Tp.HCM


27. Biểu ghi: 000029 / vie (VN)
Môn loại: Luật Nhà nước
Lê Thị Thảo
Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp tỉnh : Luận văn thạc sĩ Luật học / Lê Thị Thảo . - H. : Viện Nhà nước Pháp luật , 1996 . - 113 tr.

Chuyên ngành: Luật Nhà nước
Mã số: 5.05.05
CQ tổ chức bảo vệ luận án: Viện Nhà nước Pháp luật.
Người hướng dẫn: PTs. Bùi Xuân Đức
Nơi lưu giữ bản chính : Viện NN PL. LANN 30
Từ khoá  : Chính quyền địa phương, Tổ chức bộ máy, Việt Nam
Giới thiệu ND  : Ch1: Vị trí của chính quyền cấp tỉnh trong hệ thống chính quyền địa phương. Ch2: Tổ chức và hoạt động chính quyền cấp tỉnh. Ch3: Phương hướng đổi mới tổ chức và hoạt động chính quyền cấp tỉnh.