•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách Thư viện nhập năm 2017 (Phần 2)

14/03/2018
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu Danh mục sách nhập năm 2017 (Phần 2). Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

51-V 12274

Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam /  Lê Hải . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2017 . - 239 tr., 21cm

 

52-V 12276

Pháp luật về hạn chế cạnh tranh trong hoạt động nhượng quyền thương mại ở Việt Nam: Từ tư duy pháp lý của EU và Hoa Kỳ đến kinh nghiệm lập pháp của Việt Nam  :  Sách chuyên khảo /  Nguyễn Thị Tình . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2017 . - 214 tr., 21cm

 

53-V 12277

Những biến đổi về mặt tâm lý của cư dân vùng chuyển đổi từ xã thành phường / Lã Thị Thu Thủy . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2016 . - 300 tr., 21cm

 

54-V 12300

Kỷ yếu ngày nhân sự Việt Nam 2016: Quản trị nhân sự giai đoạn khởi nghiệp . - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội , 2016 . - 215 tr., 24cm

 

55-V 12296

Xếp hạng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu 63 tỉnh, thành phố Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI . - H. : Nxb Thống kê  , 2017 . - 770 tr., 27cm

 

56-V 12295

Veda upanishad: Những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ / Doãn Chính Ch.b . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 727 tr., 24cm

 

57-V 12284

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  :  Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2017 . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2017 . - 54 tr., 15cm

 

58-V 12271

Quốc hội Việt Nam :  Chuyên về: Chất vấn và phát ngôn trong Quốc hội .  Tập 7 / Hà Minh Hồng Ch.b . - H. : Nxb Tổng hợp Tp. HCM , 2016 . - 125 tr., 19cm

 

59-V 12294

Tìm hiểu quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính ở Việt Nam / Trương Hồng Quang . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2017 . - 232 tr., 19cm

 

60-V 12270

Quốc hội Việt Nam :  Chuyên về: Chuyện về các đại biểu của dân .  Tập 6 / Hà Minh Hồng Ch.b  . - H. : Nxb Tổng hợp Tp. HCM , 2016 . - 111 tr., 19cm

 

61-V 12269

Quốc hội Việt Nam :  Chuyên về: Kỳ họp thứ nhất .  Tập 5 / Hà Minh Hồng Ch.b . - H. : Nxb Tổng hợp Tp. HCM , 2016 . - 140 tr., 19cm

 

62-V 12268

Quốc hội Việt Nam :  Chuyên về: Ngày bầu cử .  Tập 4 / Hà Minh Hồng Ch.b  . - H. : Nxb Tổng hợp Tp. HCM , 2016 . - 113 tr., 19cm

 

63-V 12267

Quốc hội Việt Nam :  Chuyên về: Các đại biểu nhân dân .  Tập 3 / Hà Minh Hồng Ch.b  . - H. : Nxb Tổng hợp Tp. HCM , 2016 . - 156 tr., 19cm

 

64-V 12266

Quốc hội Việt Nam :  Chuyên về Kỳ họp thứ nhất .  Tập 2 / Hà Minh Hồng Ch.b  . - H. : Nxb Tổng hợp Tp. HCM , 2016 . - 127 tr., 19cm

 

65-V 12289

Khoa học tư duy từ nhiều tiếp cận khác nhau . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 570 tr., 24cm

 

66-V 12283

Quan hệ Mỹ - Trung hợp tác và cạnh tranh luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực  :  Sách tham khảo .  Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung / Nguyễn Thái Yên Hương . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2017 . - 304 tr., 21cm

 

67-V 12265

Quốc hội Việt Nam :  Chuyên về: Ngày bầu cử .  Tập 1 / Hà Minh Hồng Ch.b  . - H. : Nxb Tổng hợp Tp. HCM , 2016 . - 162 tr., 19cm

 

68-V 12282

Các án lệ của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao áp dụng các án lệ trong xét xử kể từ ngày 01-06-2016 / Vũ Duy Khang . - H. : Nxb Hồng Đức , 2016 . - 406 tr., 28cm

 

69-V 12287

Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa / Đặng Thị Thu Hương . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 319 tr., 24cm

 

70-V 12288

Chính sách các số lớn : lịch sử lí tính thống kê / Alain Desrosieres, Nguyễn Đôn Phước dịch . - H. : Nxb Tri thức , 2016 . - 588 tr., 24cm

 

71-V 12278

Bộ luật lao động: Chính sách tăng lương hệ thống thang bảng lương 2017 :  Tiếng Việt - Anh - Nga  / Vũ Hoa Tươi . - H. : Nxb Lao động  , 2017 . - 407 tr., 28cm

 

72-V 12279

Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công  /  Lê Quân . - H. : Nxb Đại học quốc gia  , 2016 . - 284 tr., 24cm

 

73-V 12280

Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản? : Giáo dục và giáo dục lịch sử trong cái nhìn so sánh Việt Nam - Nhật Bản /  Nguyễn Quốc Vương . - H. : Nxb Phụ nữ , 2016 . - 307 tr., 23cm

 

74-V 12297

Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020  . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 110 tr., 19cm

 

75-V 12285

Chủ tịch Hồ Chí Minh với quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Nguyễn Văn Thắng . - H. : Nxb Hồng Đức , 2016 . - 387 tr., 27cm

 

76-V 12286

Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam  :  Báo cáo thường niên 2016 .  Ấn phẩm lần thứ 6 . - H. : Nxb Lao động , 2016 . - 173 tr., 30cm

 

77-V 12281

Tâm lý học, giáo dục học với việc thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo  :  Tuyển tập công trình khoa học Hội thảo quốc gia tổ chức ngày 10 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội . - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2016 . - 499 tr., 27cm

 

78-V 12252

Sự nghèo nàn của thuyết sử luận  :  Karl Popper, Chu Lan Đình dịch . - H. : Nxb Tri thức , 2016 . - 273 tr., 20cm

 

79-V 12228

Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn  /  Nguyễn Đình Hùng . - H. : Nxb Nông nghiệp, 2016 . - 406 tr., 28cm

 

80-V 12227

Sổ tay quản lý, sử dụng tài sản công tra cứu mức tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị /  Tăng Bình, Ngọc Tuyền st . - H. : Nxb Tài Chính , 2016 . - 432 tr., 27cm

 

81-V 12225, V 12224

Năng suất lao động của Việt Nam: thực trạng và giải pháp . - H. : Nxb Thống kê, 2016 . - 80 tr., 21cm

 

82-V 12223

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ / Tăng Bình, Ngọc Tuyền st . - H. : Nxb Hồng Đức, 2016 . - 399 tr., 27cm

 

83-V 12235

Chính sách xã hội đối với nữ công nhân trong doanh nghiệp ngoài nhà nước /  Hoàng Thị Nga . - H. : Nxb Đại học quốc gia , 2016 . - 222 tr., 21cm

 

84-V 12232

Bảo hiến và vấn đề bảo vệ quyền con người  :  Sách chuyên khảo / Đặng Minh Tuấn . - H. : Nxb Tư pháp, 2015 . - 283 tr., 24cm

 

85-V 12231

Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện Đại hội XII của Đảng . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 251 tr., 19cm

 

86-V 12241

Quá trình khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Tuyển chọn từ Tạp chí Lịch sử quân sự)  :  Sách tham khảo . - H. : Nxb Quân đội nhân dân , 2016 . - 383 tr., 24cm

 

87-V 12240

Sâu sa hơn nguyên tắc không đổi . - H. : Nxb Tri thức  , 2016 . - 163 tr., 21cm

 

88-V 12239

Xây dựng tuyến phòng thủ ven biển dưới Triều Nguyễn (Tỉnh Bình Định - Phú Yên) / Nguyễn Văn Thưởng . - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội , 2016 . - 186 tr., 21cm

 

89-V 12238

Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay / Nguyễn Bá Dương . - H. : Nxb Quan đọi nhân dân , 2016 . - 244 tr., 21cm

 

90-V 12230

Quyền an sinh xã hội và đảm bảo thực hiện trong pháp luật Việt Nam :  Sách chuyên khảo /  Lê Thị Hoài Thu . - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội , 2014 . - 317 tr., 24cm

 

91-V 12244

Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU về mua sắm công / Nguyễn Thị Thu Trang . - H. : Nxb Công thương  , 2016 . - 118 tr., 26cm

 

92-V 12243

Án oan sai trong tố tụng hình sự: Nguyên nhân, cách phòng chống, trách nhiệm, bồi thường và những quy định pháp luật áp dụng trong án oan sai /  Phạm Hùng st . - H. : Nxb Hồng Đức, 2016 . - 414 tr., 217m

 

93-V 12247

Tuyển chọn và bình luận Luật ngân sách một số quốc gia trên thế giới (Tài liệu tham khảo phục vụ sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước) . - H. : Nxb Hồng Đức , 2015 . - 296 tr., 30cm

 

94-V 12246

Số liệu kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2000 - 2014 . - H. : Nxb Thống kê , 2016 . - 564 tr., 25cm

 

95-V 12250

Veda upanishad những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ / Doãn Chính . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 727 tr., 24cm

 

96- V 12249

Động thái và thực trạng kinh tế xã hội Việt Nam 5 năm 2011 - 2015 . - H. : Nxb Thống kê , 2016 . - 404 tr., 24cm

 

97-V 12248

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường  đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới / Phùng Hữu Phú, Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiển, Nguyễn Viết Thông . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 830 tr., 24cm

 

98-V 12237

Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan đảng ở trung ương / Nguyễn Văn Quynh . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2016 . - 395 tr., 21cm

 

99-V 12187

Thực hiện các quyền Hiến định trong Hiến pháp năm 2013  :  Sách chuyên khảo . - H. : Nxb Lý luận chính trị, 2017 . - 822 tr., 24cm

 

100-V 12242

Báo cáo sơ bộ kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 . - H. : Nxb Thống kê , 2016 . - 139 tr., 27cm

 

101-V 12233

Pháp luật về quyền tự do lập hội, hội họp hòa bình trên thế giới và của Việt Nam :  Sách chuyên khảo  /  Nguyễn Hoàng Anh . - H. : Nxb Hồng Đức , 2015 . - 274 tr., 24cm

 

102-V 12301, V 12302, V 12303, V 12304, V 12305

Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay :  Sách chuyên khảo  /  Bùi Đức Hiển . - H. : Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật , 2017 . - 227 tr., 21cm