•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách Thư viện nhập năm 2018 (Phần 1)

29/01/2019
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu Danh mục sách nhập năm 2018 (Phần 1). Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

1-V 12482

Hà Nội xưa và nay  /  Đỗ Thị Hảo . - H. : Nxb Mỹ thuật , 2017 . - 606 tr., 20,5cm

 

2-V 12481

Văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Sóc Trăng  /   Triệu Thế Hùng, Nguyễn Thái Hòa, Nguyễn Ngọc Anh . - H. : Nxb Hội nhà văn , 2017 . -  479tr.

 

3-V 12480

Việc phụng thờ Hai Bà Trưng ở làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  /  Phạm Lan Oanh . - H. : Nxb Hội nhà văn , 2017 . -  558tr.

 

4-V 12479

Văn hóa ẩm thực phố Hiến  / Dương Thị Cầm, Hoàng Mạnh Thắng, Hoàng Thị Dừa . - H. : Nxb Hội nhà văn , 2017 . -  270tr.

 

5-V 12478

Tri thức dân gian của người Việt ở miền núi  /  Nguyễn Phương Thảo . - H. : Nxb Mỹ thuật , 2017 . - 198 tr.

 

6-V 12477

Câu chuyện địa danh học và địa danh dân gian Việt Nam  /  Cao Chư . - H. : Nxb Hội nhà văn , 2017 . - 526 tr.

 

7-V 12476

Hôn nhân và gia đình của người B râu ở Việt Nam  /  Bùi Ngọc Quang . - H. : Nxb Mỹ thuật  , 2017 . -  234tr.

 

8-E 549

Documentary evidence  /  Christopher Style . -   2nd  . - London :  Longman Group UK Ltd , 1987 . -  352tr.

 

9-F 535

Droit Civil: regimes matrimonitaux  /  Andre Colomer . -   troisieme edition . - Pari :  Litec , 1988 . -  645 tr.

 

10-E 547

World Civilizations: their history and their culture  /  Edward Mcnall Burns, Philip Lee Ralph, Robert E. Lerner . -   Seventh edition . - USA  : , 1987 . -  788 tr.

 

11-F 533 

Traite' E'le'mentaire de Droit Commercial  /  Geoges Ripert . -   Septieme e'dition par . - Pari : Rue Souflot  , 1973 . -  912tr.

 

12-F 534 

Droit consitutionel  /  Jean Gicquel, Pierre Avril . - Pari :  Saint Germain , 1986 . - 134 tr.

 

13-E 544

Top News on Environment in Asia   /  Institute for Global Environmental Strategies . - Japan : Institute for Global Environmental Strategies , 2000 . -  97tr.

 

14-F 

Droit commercial: avec cas concrets et jurisprudence  /  Michel de Juglart . -   Troisie'me  . - Paris :  Saint-Jacques  , 1973 . -  508tr.

 

15-E 542

YAKUZA the explosive account of japan's criminal underworld   /  David E. Kaplan, Alec Dubro . - New York :  Macmillan Publishing Company , 1987 . - 333tr.

 

16-E 541

Vietnam: Facing the 1990s  /  Richard Stubbs . - Toronto :  Joint centre for Asia Pacific Studies , 1989 . - 79 tr.

 

17-E 540E 539

Doing Legal Research in Asian countries: China, India, Malaysia, Philipines, Thailand, Vietnam   /  Institute of Developing Economices . - Japan : Institute of Developing Economices  , 2003 . - 228 tr.

 

18-E 538

The nuclear dilemma in american strategic thought  /  Robert E. Osgood . - USA : Wesview press , 1988 . - 137tr.

 

19-E 537

Kerr on the law and practice as to receivers  / Raymond Walton . -   16th . - London : Sweet and Maxwell , 1983 . -  442tr.

 

20-V 12493

Đại Việt Sử ký toàn thư: Bản in nội các văn bản mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 ( 1697) Tập I  . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 358tr.

 

21-V 12486, V 12485

Tài phán hành chính trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay   :  Sách chuyên khảo /  Nguyễn Như Phát . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . -  562tr.

 

22-V 12483, V 12484

Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp của năm quốc gia : Trung Quốc, In đô nê xia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga  /  Bộ Tư  pháp . - H. : Tư pháp, 2011 . - 429tr.

 

23-V12339

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội  /  Nguyễn Duy Quý . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 2003 . -  566 tr.

 

24-V 12340

Du khảo văn hóa Chăm: Peregrinations into Chăm Culture /  Nguyễn Văn Cự, Ngô Văn Doanh . - H. : Nxb Thế giới , 2005 . -  407 tr.

 

25-V 12342

Kỷ yếu các đề tài nguyên cứu khoa học- công nghệ giai đoạn 2002-2006  /  Bộ Tài nguyên và Môi trường . - H. : Bản đồ, 2006 . -  1054tr.

 

26-V 12440, V 12441

Bình luận Bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử  /  Tưởng Duy Lượng . - H. : Tư pháp , 2016 . -  686 tr.

 

27-V 12442, V 12443

Chính sách công - lý luận và thực tiễn  /  Cao Quốc Hoàng, Nguyễn Đỗ Kiên . - H. : Tư pháp , 2017 . -  335 tr.

 

28-V 12448, V 12449

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật   /  Nguyễn Tất Viễn . -   Tái bản lần thứ hai . - H. : Tư pháp , 2017 . -  303 tr.

 

29-V 12452, V 12453

Kinh nghiệm quốc tế về tự quản địa phương và khả năng áp dụng tại Việt Nam  :  Sách chuyên khảo /  Nguyễn Văn Cương . - H. : Tư pháp , 2017 . -  298 tr.

 

 

30-V 12445, V 12444

Mô hình xây dựng pháp luật trong nhà nước pháp quyền từ lý luận đến thực tiễn   :  Sách chuyên khảo /  Lê Hồng Hạnh . - H. : Tư pháp , 2017 . - 486 tr.

 

31-V 12446, V 12447

Đảm bảo quyền được bồi thường của người bị thiệt hại trong Tố tụng hình sự  /  Nguyễn Văn Tuân . - H. : Tư pháp , 2016 . -  519tr.

 

32-V 12450, V 12451

Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam   :  Sách chuyên khảo /  Trịnh Tiến Việt . - H. : Tư pháp  , 2016 . -  518tr.

 

33-V 12497

Bình luận khoa học Luật đất đai năm 2013  /  Phạm Thị Hương Lan . - H. : Lao động , 2018 . -  399 tr.

 

34-V 12460

Hoàn thiện pháp luật về luật sư ở Việt Nam  /  Phan Trung Hoài . -   Lần thứ 2 . - H. : Tư pháp  , 2006 . -  326 tr.

 

35-E 545

Business law: text and cases /  Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller, Frank B. Cross . -   Thirteenth edition . - Stamford :  Cengage Learning  ,  [2015] . -  xxix, 1019 tr., 184, 43, 10, 38 tr.,  26 cm

 

36-E 543 

Business law and the legal environment-standard edition  /  Jeffrey F. Beatty, Susan S. Samuelson, Patricia Sanchez Abril. . -   8th edition . - USA : Cengage Learning , 2016 . -  xxvii + 1185+ B73

 

37-E 546

The rule of law and its application to the United Nations  / Clemens A. Feinaăugle (ed.)  . - Baden-Baden : Hart Publishing ,  [2016] . - 378 pages ,  23 cm.

 

38-V 12498, V 12499

Doanh nghiệp và quyền con người  /  Nguyễn Thị Thanh Hải, Lã Khánh Tùng, Đinh Hồng Hạnh : Nxb Tri thức , 2017 . -  265 tr.

 

39-V 12369 

Tình hình nhân quyền ở Trung Quốc  . - H.:  : Chính trị quốc gia, 1994 . -  114 tr. ,  19cm

 

40-V 12368 

Kỷ yếu hội thảo sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 và tổ chức bộ máy nhà nước  /  Học viện Hành chính . - H. : Nxb Lao động ,  2013 . -  523 tr.,  21cm

 

41-V 12367 

Hoàn thiện mối quan hệ pháp lý cơ bản giữa nhà nước và công dân trong điều kiện đổi mới ở Việt Nam hiện nay  /  Nguyễn Văn Động . - H. : Nxb Chính trị quốc gia  , 1997 . -  207tr. ,  19cm

 

42-V 12366 

Những cơ sở pháp lý trong kinh doanh thương mại - dịch vụ   /  Đặng Đình Đào . - H. : Nxb Thống kê , 2001 . -  355tr. ,  21cm

 

43-V 12365 

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, một số vấn đề lý luận và thực tiễn  /  Viện chiến lược phát triển . - H. : Nxb Chính trị quốc gia , 2004 . -  434 tr. ,  21cm

 

44-V 12364 

Một số vấn đề về thi hành án hình sự  /  Trần Quang Tiệp . - H. : Nxb Công an nhân dân , 2002 . -  191 tr. ,  19cm

 

45-V 12363 

Các vấn đề pháp lý và thể chế về chính sách cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh  /  Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương . - H. : Nxb Giao thông vận tải , 2002 . -  400tr.,  19cm

 

46-V 12494

Đại Việt Sử ký toàn thư: Bản in nội các văn bản mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 ( 1697) Tập II  . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 520tr.

 

47-V 12496

Đại Việt Sử ký toàn thư: Bản in nội các văn bản mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 ( 1697) Tập IV  . - H. : Khoa học xã hội, 2011

 

48-V 12341

Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững  : kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai  . Tập I . - H. : Khoa học xã hội,  2007 . - 776 tr., 29cm

 

49-V 12343

Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững  : kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai  .  Tập 2 . - H. : Khoa học xã hội,  2007 . - 739 tr., 29cm

 

50-V 12344

Việt Nam học: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững  : kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ hai  .  Tập 3 . - H. : Khoa học xã hội,  2007 . - 772 tr., 29cm