•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách Thư viện nhập năm 2018 (Phần 2)

22/02/2019
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu Danh mục sách nhập năm 2018 (Phần 2). Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

51-V 12404

Những điều cần biết về Luật Doanh nghiệp - Dành cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp  / Lê Minh Toàn . - H. : Chính trị quốc gia, 2003 . - 336 tr.

 

52-V 12362 

Bộ luật Tố tụng Hình sự của nước Cộng hòa Pháp  /  Nhà pháp luật Việt- Pháp . - H. :  Chính trị quốc gia, 1998 . - 359 tr., 19 cm

 

53-V 12361 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa  / Trần Du Lịch . - H. :  Chính trị quốc gia, 2002 . - 342 tr., 21cm

 

54-V 12360 

Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau đại hội XVI ( phần III)  :  Tài liệu tham khảo đặc biệt . - H. :  Thông tấn xã Việt Nam , 2003 . -  184 tr.

 

55-V 12359 

Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau đại hội XVI ( phần II)  :  Tài liệu tham khảo đặc biệt . - H. :  Thông tấn xã Việt Nam , 2003 . -  210 tr.

 

56-V 12358 

Những vấn đề nóng bỏng của các cấp lãnh đạo Trung Quốc sau đại hội XVI ( phần I)  :  Tài liệu tham khảo đặc biệt . - H. :  Thông tấn xã Việt Nam , 2003 . -  190 tr.

 

57-V 12356 

Viện Nhà nước và Pháp luật: 50 năm xây dựng và phát triển (1967 - 2017)   / Viện Nhà nước và Pháp luật . - H. :  Khoa học xã hội , 2017 . -   487 tr., 24cm

 

58-V 12353 

Luật tục Thái ở Việt Nam  / Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian . - H. :  Văn hóa dân tộc , 2003 . -  1047 tr

 

59-V 12352 

Luật tục Ê đê  . - H. :  Văn hóa dân tộc , 2001 . - 510 tr.,  22cm

 

60-V 12351 

Luật tục M' Nông ( Tập quán pháp)  /  Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian . - H. :  Chính trị quốc gia , 1998 . - 707 tr., 22cm

 

61-V 12355 

Viện Nhà nước và Pháp luật: 40 năm xây dựng và phát triển (1967 - 2007)   / Viện Nhà nước và pháp luật . - H. :  Công an nhân dân, 2007 . -   478 tr., 22cm

 

62-V 12350 

Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1995  . - H. : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội , 1995 . - 250 tr., 19cm

 

63-V 12348

Tìm hiểu các quy định văn bản pháp luật mới về đất đai và hướng dẫn thực hiện   . - H. : Thành phố Hồ Chí Minh , 1995 . -  489tr., 19cm

 

64-V 12347

Luật doanh nghiệp tư nhân, công ty, khuyến khích đầu tư trong nước, phá sản doanh nghiệp, thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế  . - H. : Chính trị quốc gia , 1994 . -  320 tr., 19cm

 

65-V 12346

Biến đổi xã hội ở Việt Nam - truyền thống và hiện đại  /  Đặng Nguyên Anh . - H. : Khoa học xã hội , 2016 . -  607tr.,  24cm

 

66-V 12345

Về hệ thống chính trị Xingapo  /  Lê Văn Đính . - H. :  Chính trị quốc gia- sự thật, 2012 . -  178 tr., 21cm

 

67-V 12440

Bình luật Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử  /  Tưởng Duy Lượng . - H. : Tư pháp , 2016 . - 686 tr., 24cm

 

68-V 12434

Các văn bản quốc tế về bảo vệ trẻ em  /  Vũ Ngọc Bình . - H. : Chính trị quốc gia , 2000 . - 443 tr., 22cm

 

69-V 12433 

150 câu hỏi và trả lời về bảo hiểm xã hội và văn bản hướng dẫn thi hành  /  Mai Văn Duẩn . - H. :  Thống kê , 2003 . -  624tr., 24cm

 

70-V 12432

Tìm hiểu pháp luật Nhật Bản  /  Tsuneo Inako . - H. :  Khoa học xã hội, 1993 . -  329tr.

 

71-V 12431

Các quy tắc của phương pháp xã hội học  /  Emile Durkheim . - H. : Khoa học xã hội , 1993 . - 172 tr., 21cm

 

72-V 12349

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX   . - H. :  Chính trị quốc gia , 2001 . -  352tr.,  19cm

 

73-V 12430

Học thuyết về Nhà nước pháp quyền và thực tiễn của nó ở Liên bang Nga  /  Lê Văn Cảm . - H. :  Sáng tạo- hội khoa học Việt Nam- Kỹ thuật Việt Nam, 1997 . -  117 tr.

 

74-V 12429

Chính sách và chiến lược giảm bớt bất bình đẳng và nghèo khổ  . - H. : Chính trị quốc gia, 2003 . - 298 tr., 24cm

 

75-V 12428

Luật hình sự Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền: Những vấn đề hoàn thiện các quy định cơ bản của phần chung ( tập 1)   /  Lê Văn Cảm . - H. : Sáng tạo Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga, 1998 . -  149tr.

 

76-V 12427

Trái đất, tổ quốc chung, tuyên ngôn cho thiên niên kỷ mới   /  Edgar Morin, Anne Brigitte Kern . - H. :  Khoa học xã hội, 2002 . -  433tr., 21cm

 

77-V 12533

Luật Dân sự Việt Nam Bình đẳng và áp dụng - Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng  /  Phùng Trung Tập . - H. : Công an nhân dân, 2017 . -  487tr., 21cm

 

78-V 12532

Nhà nước kiến tạo, phát triển - lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam  . - H. : Lý luận chính trị, 2017 . - 434 tr., 24cm

 

79-V 12530

Thị trường hóa cung ứng các dịch vụ công tại Việt Nam  /  Đinh Tuấn Minh . - H. : Tri thức, 2018 . -  348tr., 24cm

 

80-V 12529

Hiến pháp các quốc gia ASEAN - Lịch sử hình thành và phát triển  /  Tô Văn Hòa . - H. :  Hồng Đức, 2013 . - 498 tr., 21cm

 

81-V 12528

Cơ chế bảo đảm thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp - kinh nghiệm các nước và giải pháp cho Việt Nam  /  Phạm Thị Huyền Sang . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017 . - 284 tr., 21cm

 

82-V 12526

Hướng tới cân bằng cán cân thương mại bền vững trong hội nhập quốc tế  /  Tô Trung Thành . - H. :  Chính trị quốc gia, 2017 . - 212 tr., 21cm

 

83-V 12525

Philipines kiện Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông, các sự kiện và phân tích pháp lý  /  Trần Công Trục . - H. : Thông tin và truyền thông, 2016 . -  185tr., 21cm

 

84-V 12522

Dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế  / Đặng Đình Đào, Nguyễn Minh Sơn . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . -  tr.507, 21cm

 

85-V 12521

Các mô hình tuyển dụng công chức trên thế giới và định hướng ứng dụng cho Việt Nam  /  Đào Thị Thanh Thủy . - H. :  Chính trị quốc gia, 2017 . -  167tr., 21cm

 

86-V 12520

Phát huy vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng   / Nguyễn Quốc Văn, Vũ Công Giao . - H. : Hồng Đức, 2017 . -  179tr., 21cm

 

87-V 12518

Thực hiện pháp luật và văn hóa pháp lý trong đời sống xã hội  /  Nguyễn Minh Đoan . - H. : Hồng Đức, 2013 . -  538tr., 21cm

 

88-V 12516

Đánh giá, dự báo tác động của điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển mới của Trung Quốc đến ASEAN và gợi mở chính sách cho Việt Nam   /  Nguyễn Huy Hoàng . - H. : Khoa học xã hội, 2018 . -  335tr., 21cm

 

89-V 12523 

Tiếp cận dựa trên quyền con người, lý luận và thực tiễn  / Vũ Công Giao, Ngô Minh Hương . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016 . - 251 tr.

 

90-V 12515 

Ủy quyền lập pháp - những vấn đề lý luận và thực tiễn  / Nguyễn Hải Ninh . - H. :  Chính trị quốc gia, 2017 . -  252tr., 21cm

 

91-V 12514 

Một số vấn đề về quy chế pháp luật lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường ở Việt Nam hiện nay  / Đào Ngọc Báu . - H. : Chính trị quốc gia, 2016 . - 327 tr., 21cm

 

92-V 12511

Kinh tế thế giới và Việt Nam 2016 - 2017, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển trong bối cảnh có nhiều thay đổi   / Nguyễn Quang Thuấn . - H. : Khoa học xã hội, 2017 . -  352tr., 24cm

 

93-V 12456 

Tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc qua lễ hội truyền thống Người Việt  / Nguyễn Quang Lê . - H. : Mỹ Thuật, 2017 . -  694tr., 21cm

 

94-V 12454

Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam ( Dân tộc Kinh ( Việt)) Tập 4 Quyển 1  / Ngô Văn Ban . - H. : Mỹ Thuật, 2017 . -  575tr., 21cm

 

95-V 12390

Tìm hiểu về chính sách xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ và những biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ sau khi Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực   / Nguyễn Thị Mơ . - H. : , 2002 . -  173tr., 21cm

 

96-V 12451 

Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam  / Trịnh Tiến Việt . - H. : Tư pháp, 2016 . - 519 tr., 21cm

 

97-V 12403 

Tài liệu bồi dưỡng về cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới của Việt Nam  / Bộ Thương mại . - H. : , 2007 . - 317 tr., 24cm

 

98-V 12401 

Một số vấn đề về liên kết, tập hợp lực lượng trên thế giới ngày nay  / Hoàng Thụy Giang, Nguyễn Mạnh Hùng . - H. :  Chính trị quốc gia, 2002 . -  150tr., 19cm

 

99-V 12402

Các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập  . - H. : , 2002 . - 553 tr.

 

100-V 12417 

Trật tự thế giới thời kỳ chiến tranh lạnh  /  Nguyễn Xuân Sơn . - H. :  Chính trị quốc gia, 1997 . -  107 tr., 21cm