•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách chuyên ngành luật hình sự (Phần 2)

19/06/2017
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu danh mục sách chuyên ngành luật hình sự. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin gửi yêu cầu qua email: thuvien@isl.gov.vn hoặc đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

51-V 8171

Pháp lệnh phòng, chống mại dâm* . - H. : Chính trị quốc gia, 2003 . - 29 tr.

 

52-V 5349, V 5350,V 5351

Pháp lệnh thi hành án phạt tù* . - H. : Chính trị quốc gia, 1993 . - 16 tr.

 

53-V 5055, V 5056, V 5057

Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* . - H. : Pháp lý, 1991 . - 145 tr.

 

54-V 5156

Bộ Hình-luật* . - Sài Gòn : [s.n.], 1972 . - 140 tr.

 

55-V 5162

Những vấn đề pháp lý cần thiết đối với hội thẩm nhân dân* . - H. : Pháp lý, 1987 . - 160 tr.

 

56-V 4205, V 4206

Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* . - H. : Pháp lý, 1985 . - 139 tr.

 

57-V 4232

Dự thảo Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Phần chung)* . - H. : [s.n.], 1982 . - 27 tr.

 

58-V 4357, V 4358, V 4359

Vấn đề đồng phạm* / Đặng Văn Doãn . - H. : Pháp lý, 1986 . - 108 tr.

 

59-V 4369, V 4370, V 4371

Bình luận Bộ luật Hình sự * . T. 2 / Vũ Thiện Kim . - H. : Pháp lý, 1986 . - 182 tr.

 

60-V 4443, V 4444

Những vấn đề lý luận về luật hình sự, tố tụng hình sự và tội phạm học* . - H. : [s.n.], 1982 . - 231 tr.

 

61-V 4460, V 4461

Tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân* / Lê Đức Tiết . - H. : Pháp lý, 1987 . - 379 tr.

 

62-V 4462, V 4463, V 5145

Những khía cạnh tâm lý - xã hội về tình trạng phạm tội của người chưa thành niên* / A. I. ĐÔN-GÔ-VA . - H. : Pháp lý, 1987 . - 231 tr.

 

63-V 4488, V 4489, V 4490

Phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội* . - H. : Pháp lý, 1987 . - 178 tr.

 

64-V 4505, V 4506

Một số vấn đề chủ yếu trong Bộ luật hình sự* / Phan Hiền . - H. : Sự thật, 1987 . - 162 tr.

 

65-V 4531, V 4532

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (phần các tội phạm)* . T. 1 . - H. : Pháp lý, 1987 . - 253 tr.

 

66-V 4533, V 4534

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự (phần các tội phạm)* . T. 2 . - H. : Pháp lý, 1987 . - 274 tr.

 

67-V 4719

Trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp* / Nguyễn Vạn Nguyên . - H. : Pháp lý, 1989 . - 193 tr.

 

68-V 4726, V 4727

Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* . - H. : Pháp lý, 1990 . - 145 tr.

 

69-V 4378, V 4379

Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự* . - H. : [s.n.], 1987 . - 106 tr.

 

70-V 4644, V 4645

Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự* . - H. : Sự thật, 1989 . - 54 tr.

 

71-V 4798, V 4799

Những điều cần biết trong pháp luật hình sự* / Nguyễn Mạnh Hùng . - H. : Sự thật, 1990 . - 230 tr.

 

72-V 4809, V 4810

Trách nhiệm hình sự đối với các tội hoạt động tư pháp* / Phạm Thanh Bình . - H. : Pháp lý, 1990 . - 195 tr.

 

73-V 4814, V 4815

Hỏi - đáp về Bộ luật Hình sự* / Lê Cự . - H. : Pháp lý, 1990 . - 121 tr.

 

74-V 4855,V 4856,V 4857,V 4858,V 4859

Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng* . - H. : [s.n.], 1990 . - 393 tr.

 

75-V 4132,V 4133

Phòng ngừa vi phạm pháp luật ở tập thể sản xuất - Các vấn đề lý luận và thực tiễn* / N. G. COBETS . - H. : Pháp lý, 1985 . - 261 tr.

 

76-V 3893,V 3894,V 3895

Tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép* / Vũ Thiện Kim . - H. : Pháp lý, 1983 . - 98 tr.

 

77-V 3987

Bộ Quân luật* . - Sài Gòn : Nhà in các công báo Sài Gòn, 1951 . - 165 tr.

 

78-V 3502,V 3503,V 3504,V 3505,V 3506

Tìm hiểu pháp lệnh trừng trị tội hối lộ* / Trần Kiêm Lý . - H. : Pháp lý, 1982 . - 70 tr.

 

79-F 87

Code pénal et code de justice militaire (Bộ luật Hình sự và Bộ hình luật quân sự)* . - Paris : Dalloz, 1936 . - 668 p.

 

80-V 3901,V 3902

Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử diễn giảng/ Quyển thứ hai (Chương trình cử nhân luật, năm thứ hai)* / Vũ Văn Mẫu . - Sài Gòn : [s.n.], 1975 . - 266 tr.

 

81-V 4976

Quốc triều hình luật (Hình luật triều Lê)* . - Sài Gòn : Trường Luật- Khoa Đại học, 1956 . - 524 tr.

 

82-V 6569,V 6570,V 6571

Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam* . -  In lần thứ ba . - H. : Chính trị quốc gia, 1997 . - 217 tr.

 

83-F 27

Code pénal applicable par les juridictions francaise de l'Indochine aux indigènes et asiatiques assimilés (Bộ luật hình sự áp dụng bởi các tòa án Pháp ở Đông Dương đối với dân bản xứ và những người Á châu đồng hóa)* . - H. : Taupin, 1929 . - 282 p.

 

84-F 28

Code pénal de la République Populaire Hongroise (Bộ luật Hình sự nước Hungary)* . - Budapest : Corvina Press, 1962 . - 139 p.

 

85-F 35

Précis de droit pénal spécial annamite (Sơ yếu về luật hình sự Việt Nam) * / POMPEI P.  . - Paris : Recueil Sirey, 1941 . - 219 p.

 

86-F 48

Code pénal (Bộ luật Hình sự)* . - Paris : Dalloz, 1970 . - 855 p.

 

87-F 58

Traité de droit criminel et de législation pénal comparée (Sơ thảo về luật hình sự và pháp luật hình sự so sánh)* / DONNEDIEU DE VABRES . - Paris : Sirey, 1947 . - 1059 p.

 

88-F 65

Le droit pénal de la R. D. A. (Luật hình sự của nước CHDC Đức)* . - Dresden : Bộ Tư pháp CHDC Đức . - 240p.

 

89-F 89

Code pénal (Bộ luật Hình sự)* . - Paris : Dalloz, 1975 . - 1000 p.

 

90-F 96

Cours de droit criminal et de science pénitentiaire (Giáo trình luật hình sự và khoa học hình phạt)* / VIDAL G . - Toulouse : [s.n.], 1927 . - 1125 p.

 

91-F 107

Code pénal. Modifie à l'usage des indigènes et asiatiques assimiles (Bộ luật Hình sự. Sắc lệnh ngày 31-12-1912)* . - H. : IDEO, 1923 . - 239 p.

 

92-F 115

Un code des Yuan (Một bộ luật thời Nguyên)* / RATCHNEVSKI P.  . - Paris : Ernest Leroux, 1937 . - 348 p.

 

93-V 7168

Thực tiễn xét xử pháp luật hình sự* / Đinh Văn Quế . - Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2000 . - 275 tr.

 

94-V 7170,V 7171

Các nghiên cứu chuyên khảo về phần chung luật hình sự. Tập 1* / Lê Cảm . - H. : Công an nhân dân, 2000 . - 152 tr.

 

95-V 7179

Pháp luật thường thức các quan hệ cơ bản* / Nguyễn Thuý Hiền . - H. : Chính trị quốc gia, 2000 . - 588 tr.

 

96-V 7186

Trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về ma tuý* / Trần Văn Luyện . -  In lần thứ 2 có bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 1998 . - 252 tr.

 

97-V 7187,V 7188

Các tội phạm về ma túy: đặc điểm hình sự, dấu hiệu pháp lý, các biện phạm phát hiện và điều tra * / Nguyễn Phong Hoà . - H. : Công an nhân dân, 1998 . - 223 tr

 

98-V 6461

Các văn bản về hình sự, dân sự và tố tụng* . - H. : Toà án nhân dân tối cao, 1996 . - 427 tr.

 

99-V 7201,V 7202

Hội thảo Pháp - Việt đấu tranh phòng chống ma tuý. (Khía cạnh pháp lý, kĩ thuật nghiệp vụ cảnh sát và hải quan, biện pháp y tế và xã hội)* . - H. : Chính trị quốc gia, 1999 . - 269 tr.

 

100-V 7216,V 7217

Bộ luật Hình sự mới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam* / Nguyễn Quốc Việt ch. b . - Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 2000 . - 322 tr.