•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách năm 2012 - 2013 (Phần 1)

31/12/2013
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập trong năm 2012 và 2013. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp với phòng Thông tin - Thư viện, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Hân hạnh được phục vụ!

1- 6008 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Như Phát chủ biên

Tài phán hiến pháp - Một số vấn đề lý luận cơ bản, kinh nghiệm quốc tế và khả năng áp dụng cho Việt Nam / Nguyễn Như Phát ch.b, Đào Trí Úc, Nguyễn Đăng Dung... . - H.Khoa học xã hội : , 2011 . - 440 tr.

 

2- 06009 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đinh Thế Hưng ...

Bình luận Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2009) / Đinh Thế Hưng, Trần Văn Biên . - H. : Lao động, 2011 . - 820 tr.

 

3- 06010 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Kim Giang

Hợp đồng dân sự và các tranh chấp thường gặp / Lê Kim Giang . - H. : Tư pháp, 2011 . - 356 tr.

 

4- 06011 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Thị Huệ

Di sản thừa kế theo pháp luật dân sự - những vấn đề lý luận và thực tiễn / Trần Thị Huệ . - H. : Tư pháp, 2011 . - 384 tr.

 

5- 06012 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nông Quốc Bình ...

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nông Quốc Bình, Nguyễn Hồng Bắc . - H. : Tư pháp, 2011 . - 320 tr.

 

6- 06013 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Vũ Dũng

Đạo đức môi trường ở nước ta : Lý luận và thực tiễn / Vũ Dũng . - H. : Từ điển bách khoa, 2011 . - 488 tr.

 

7- 06014 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Văn Hoàn

Nghiên cứu lịch sử chính trị và liên hệ kinh tế - xã hội / Nguyễn Văn Hoàn . - H. : Đà Nẵng, 2010 . - 304 tr.

 

8- 06015 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Quang Hậu

Những điều cần biết về khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại tòa án / Lê Quang Hậu . - H. : Tư pháp, 2011 . - 248 tr.

 

9- 06016 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thị Báo

Pháp luật về quyền của người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Báo . - H. : Tư pháp, 2011 . - 446 tr.

 

10- 06017 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Văn Giảng chủ biên

Nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng / Lê Văn Giảng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 172 tr.

 

11- 06018 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Bình Minh chủ biên

Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới / Phạm Bình Minh ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 368 tr.

 

12- 06019 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Hồng Liêm chủ biên

Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, trở ngại của ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm / Lê Hồng Liêm ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 196 tr.

 

13- 06020 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Phú Trọng chủ biên

Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hôi ở nước ta / Nguyễn Phú Trọng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 280 tr.

 

14- 06021 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hoàng Khắc Nam

Quyền lực trong quan hệ quốc tế - Lịch sử và vấn đề / Hoàng Khắc Nam . - H. : Văn hóa - thông tin, 2011 . - 280 tr.

 

15 - 06022 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Vũ Văn Phúc ...

Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên / Vũ Văn Phúc, Ngô Văn Thạo đồng ch.b, Phùng Hữu Phú, Đinh Xuân Dũng... . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 372 tr.

 

16 - 06023 / VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Hồng Thao

Tòa án công lý quốc tế / Nguyễn Hồng Thao . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 356 tr.

 

17- 06024 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Tất Đạt

Mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam / Nguyễn Tất Đạt . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 224 tr.

 

18 - 06025 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Hậu

Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Quá khứ và hiện tại / Trần Hậu . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 280 tr.

 

19 - 06026 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hoàng Đức Thân chủ biên ...

Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam / Hoàng Đức Thân, Đinh Quang Ty ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 440 tr.

 

20- 06027 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Văn Thâm

Một số vấn đề về văn bản quản lý nhà nước, lưu trữ - lịch sử và quản lý hành chính / Nguyễn Văn Thâm . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 708 tr.

Từ khoá  : Quản lý nhà nước, Quản lý hành chính, Lưu trữ, Việt Nam

 

21- 06028 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Luật thi hành án hình sự . -  Tái bản lần thứ nhất . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 184 tr.

 

22- 06029 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Các văn bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, tư pháp, xây dựng và sửa đổi, bổ sung biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng . -  Tái bản có bổ sung . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 344 tr.

 

23- 06030 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Luật bảo vệ và phát triển rừng và các nghị định hướng dẫn thi hành . -  Tái bản lần thứ hai . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 516 tr.

 

24- 06031 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Tiến Dỵ chủ biên

Kinh tế - xã hội môi trường Việt Nam (2011 - 2015) / Nguyễn Tiến Dỵ . - H. : Thống kê, 2011 . - 1592 tr.

 

25- 06032 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trịnh Quốc Toản

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự / Trịnh Quốc Toản . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 268 tr.

 

26- 06033 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Chi Mai

Quản lý chi tiêu công / Lê Chi Mai . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 320 tr.

 

27 - 06034 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đinh Thị Nga

Chính sách kinh tế và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp / Đinh Thị Nga . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 324 tr.

 

28- 06035 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Lê Minh Quân

Về quá trình dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay / Lê Minh Quân . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 356 tr.

 

29- 06036 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Đỗ Thiên Kính

Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay (Qua những cuộc điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam 2002-2004-2006-2008) / Đỗ Thiên Kính . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 164 tr.

 

30- 06037 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hồ BáThâm chủ biên

Mâu thuẫn, xung đột lợi ích nhóm : Thực trạng, xu hướng và giải pháp / Hồ BáThâm ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 464 tr.

 

31- 06038 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Mai Bộ

Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân / Nguyễn Mai Bộ . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 256 tr.

 

32- 06039 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Luật thi hành án hinh sự . -  Tái bản lần thứ nhất . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 184 tr.

 

33- 06040 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Trần Hoàng Hà chủ biên

Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thế: Kinh nghiệm của một số nước đối với Việt Nam / Trần Hoàng Hà ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 400 tr.

 

34- 06041 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Hồ Bá Thâm

Bàn về mâu thuẫn xung đột lợi ích hiện nay / Hồ Bá Thâm . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 340 tr.

 

35- 06042 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Thị Thơm ...

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường / Nguyễn Thị Thơm, An Như Hải đồng ch.b . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 232 tr.

 

36- 06043 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Phạm Văn Đức

Trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường / Phạm Văn Đức, Josef Sayer, Đặng Hữu Toàn,... . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 374 tr.

 

37- 06044 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Nguyễn Như Phát chủ biên

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về sửa đổi hiến pháp ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Như Phát ch.b . - H. : Khoa học xã hội, 2012 . - 388 tr.

 

38- 06045 /  VNNPHAPLUAT / fre (FR)

D' andignee-Morand A.

Baux commerciaux.Industriel et artisanaux (Hợp đồng thương mại. Công nghiệp và thủ công nghiệp) . -  15ème . - Paris : Delmas, 2010 . - 545 tr.

Từ khoá  : Hợp đồng thương mại, Hợp đồng, , Pháp

 

39- 06046 /  VNNPHAPLUAT / fre (FR)

Achat ou Vente d' un bien immobilier (Mua hoặc bán tài sản bất động sản) . - Paris : Delmas, 2009 . - 809 tr.

 

40- 06047 /  VNNPHAPLUAT (FR)

Moyse J-M.Amoyel G.

Agent immobilier. Achat-Vente-Location (Đại lý bất động sản. Mua-bán-cho thuê) . - Paris : Delmas, 2008 . - 552 tr.

 

49- 06048 /  VNNPHAPLUAT / vie (VN)

Droit administratif . - Paris : Sirey, 2009 . - 719 tr.

 

50- 06049 /  VNNPHAPLUAT / fre (FR)

Godfrin P.Degoffe M.

Droit administratif des biens (Luật quản lý hành chính về tài sản) . -  9ème . - Paris : Sirey, 2008 . - 499 tr.